Skip to content

Dubai : Πρόσκληση για το Arab Fashion Week S4 2017

17506207_620249824836924_2037511292_n

http://funviews.online/fashion-designer-maria-tagalou-at-the-arab-fashion-week-in-dubai/

https://enimerwsi2.wordpress.com/2017/03/26/dubai-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-arab-fashion-week-s4-2017-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1/

Αποσύρθηκε από γνωστό Αγγλικό σάιτ η υδρόγειος που απεικόνιζε την Ελλάδα Τουρκική

Το διαβάσαμε στο ίντερνετ έπειτα από καταγγελία αναγνώστη και είπαμε να τους το πούμε. Ο λόγος για μία υδρόγειο με τις σημαίες των χωρών με τη μόνη διαφορά που αντί για την σημαία μας είχε στην Ελλάδα την σημαία της Τουρκίας. Μας ζήτησαν ταπεινά συγνώμη και έπειτα απέσυραν το προιόν. Ψάχνοντας στο σάιτ http://www.tkmaxx.com στην ανάλογη κατηγορία διακοσμητικών ειδών στην τιμή 19.99 λίρες το προιόν δεν υπάρχει.

Στα μέιλ απάντησαν ταχύτατα και διόρθωσαν άμεσα το λάθος τους

Αναλυτικά όλα τα μέιλ

We read it on the internet after a complaint and we informed the site for their mistake. The reason is for one globe with flags of the countries with the only difference that instead of our flag,  in Greece was depicted the flag of Turkey. They humbly apologized and then they withdrewed the product. Searching the Site http://www.tkmaxx.com in the category furnishings to 19.99 pounds the product does not exist.

they answered quickly and immediately and of course they corrected their mistake

FL1

FL2

FL3

FL4

FL5

FL6

FL7

Ατζέντα 21

ατζέντα 21Εάν ξέρουμε για τον «Codex Alimentarius» ελάχιστα πράγματα , τότε για την «Ατζέντα 21» έχουμε σίγουρα μαύρα μεσάνυχτα και αυτό συμβαίνει διότι αν και όταν πρωτοεμφανίστηκε ξεκίνησε να διαφημίζεται , πλέον οι αναφορές από τα Μεγάλα Ειδησιογραφεία είναι μηδεμινές. Όπως και να χει , αντικατοπτρίζει αυτό που λέμε «Τα μεγάλα μυστικά κρύβονται πάντα σε κοινή θέα».

Αρκετά χρόνια πριν, τον Ιούνιο του 1992, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ξεκίνησε αυτή η «πρωτοπόρα» ιδέα με σκοπό την διάσωση του περιβάλλοντος και την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου. Μόνο αυτό δεν έκανε όμως…. Οι βασικές αρχές για να πιστέψει κάποιος την «Ατζέντα 21» είναι δύο : α) ότι υπάρχει πρόβλημα κλιματικής αλλαγής (γι αυτό και η τόση προπαγάνδα και χειραγώγηση καιρού και β) ότι υπάρχει υπερπληθυσμός και πρόβλημα τροφής (γι αυτό και η κάθε είδους καταστροφή λόγω ακραίων φαινομένων). Κατ’ επέκταση στην ανάλυση του κειμένου των 400 σελίδων γίνονται αναφορές σε καταστάσεις που πρέπει να αλλάξουν – ή έχουν ήδη αλλάξει – για το καλό μας.

Κατάργηση ατομικής ιδιοκτησίας. Δήθεν για να σώσουμε τον πλανήτη και το περιβάλλον και το ζούμε ήδη στις μέρες μας με την υπερφορολόγηση της ιδιοκτησίας που μέσω ανεξόφλητων δανείων και πλειστηριασμών καταλήγουν στην ελίτ.

Κατάργηση των Ι.Χ. Με τον ίδιο τρόπο, την υπερφορολόγηση δηλαδή αλλά και με μότο τα ποδήλατα και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ιδιωτικοποίηση νερού.  Από τα πιο σοβαρά διότι χωρίς νερό δεν ζει τίποτα στον πλανήτη. Σε πολλές χώρες – μέσω τακτικών στυλ μνημονίου – το νερό έχει περάσει στα χέρια ιδιωτών που χρεώνει πανάκριβα το κυβικό έτσι ώστε το βασικότερο δώρο της φύσης να ελέγχεται και να έχουν σε αυτό πρόσβαση λίγοι. Μέσω πολλών τακτικών προωθείται αυτή η κίνηση και στις ανεπτυγμένες χώρες για να φέρει μεγάλη φτώχεια γρηγορότερα.

Αγροτική καλλιέργεια. Μεταλλαγμένα, φάρμακα, αντιβιώσεις στα ζώα και ορμόνες είναι λίγοι από τους λόγους που με τον έλεγχο της τροφής έχεις και έλεγχο στον πληθυσμό. Εταιρείες όπως η Μοσάντο ηγούνται τέτοιων κινήσεων… και μετά απορούμε για τις «νέες» αρρώστειες που βλέπουμε.

Δημογραφικό / Μεταναστευτικό. Προωθούνται κινήσεις στειρότητας συνήθως μέσω εμβολίων αλλά και μέσω οικονομικής κρίσης ή μέσω «πολέμου» στην παραδοσιακή οικογένεια. Βλέπε τι προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης – δηλαδή αποβλάκωσης – και θα καταλάβεις…

Πολυεθνικές οργανώσεις για το περιβάλλον και τον άνθρωπο που τα παίρνουν τα φράγκα χοντρά δήθεν για να σώσουν το πρόβλημα στον πλανήτη που τα αφεντικά τους έχουν στην ουσία δημιουργήσει. Σκέψου ότι με τα χρήματα που δίνουν για να διαφημιστούν παγκοσμίως θα είχαν ήδη λύσει όλα τα προβλήματα.

Βιοτεχνολογία. Αν καταφέρουν να αλλοιώσουν το DNA με όλα αυτά που μας ταΐζουν, μας εμβολιάζουν και μας ψεκάζουν θα ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχύτερα από εμάς.

ΨΑΞΕ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ.

Είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Ψάξε στο διαδίκτυο αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω και ενημερώσου για ότι σου προωθούν ως καλό…. Το προωθούν ως καλό όμως δεν σημαίνει και ότι είναι. Μην δίνεις χρήματα σε οργανώσεις, αν θες να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο σου μπορείς να το κάνεις σε τοπικές κοινωνίες που γνωρίζεις πάνω κάτω τι γίνεται αλλά όχι στις πολυεθνικές. Άλλαξε την διατροφή σου εισάγοντας βιταμίνες και διάφορα ιχνοστοιχεία, μάθε ποιες τροφές ωφελούν και που πριν απαγορευτεί μέχρι και η βιολογική καλλιέργεια στον κήπο σου. Και το σημαντικότερο… πάψε να πιστεύεις ότι προωθείται βιαστικά από παντού γιατί σίγουρα δεν είναι για το καλό σου!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πράσινη Ασπίδα» στο τεύχος Μαρτίου 2017

AGENDA 21

If we know just a few about the «Codex Alimentarius» , then for the «Agenda 21» we certainly do not know anything at all. Anyway, it reflects what we call «The big secrets always hiding in plain sight.»

Several years ago, in June 1992, in Rio de Janeiro, Brazil, under UN auspices, launched this «innovative» idea to save the environment and the betterment of human life. Only this is not yet made …. The basic principles to believe someone «Agenda 21» is twofold: a) that there is a climate change problem (and this is why so much propaganda and weather manipulation and b) that there is overcrowding and feeding problem (and this is why all kinds destruction because extreme events). Hence the analysis of the 400-page text made references to situations that must be changed – or have already changed – for our own good.

private property abolition. Supposedly to save the planet and the environment and already we live nowadays with overtaxation of the property through outstanding loans and auctions end in the elite.

Abolition of private In the same way, but that is overtaxation and motto bicycles and public transport.

water privatization. Of the more serious Items because without water there is no life on the planet. In many countries – through regular Memorandum style – the water has passed into private hands that charge expensive cubic so that the most important gift of nature to control and have access to it few people. Through many members promoted this movement and developed countries to bring extreme poverty faster.

Agricultural crop. Mutated, drugs, antibiotics and hormones in animals are some of the reasons that the control food and you control the population. Companies like Mossad leaders of such movements … and then we wonder about the ‘new’ illnesses we see.

Demographics / Immigration. Promoted infertility usually moves through vaccines and economic crisis or by the «war» in the traditional family. See what promote the media – ie stupefaction – and you will understand …

Multinational organizations for the environment and people who get thick supposedly francs to save the problem in the world that their bosses have essentially created. I think that with the money they give to advertise worldwide would have already solved all the problems.

Biotechnology. If they manage to alter the DNA of all those who feed us, vaccinate and spray us will unravel an hour later than us.

SEARCH NOW THAT IS EARLY AND COLLECT INFORMATION.

It’s the only thing you can do. Search online detailed information about all the above and get informed about that promote you as good …. To promote as good but does not mean it is. Do not give money to organizations, if you want to help your fellow man you can do in local communities know more or less what happens but rather multinational. Change your diet by introducing vitamins and various trace elements, learn which foods benefit and previously banned up and farming in your garden. And most importantly … stop believing that hastily promoted from anywhere because it is certainly not for your own good!

Published in the newspaper «Green Shield» in  issue of March 2017

ατζεντα21

 

PASSEPARTOUT ACCESSORIES

How many times have you realized that you’ve got nothing to wear, although your wardrobe is full of new clothes? A lot. Actually you know that you have everything you need but most of the time you cannot think how you can wear it in different ways! There is a list of clothes, shoes and accessories that everybody needs to have in his / her wardrobe. Some of them I’m sure you’ve already had them, but are you able to mix and match so your outfit looks extraordinary? The little black dress, a nice black costume, a pair of snickers is the basic accessories you’ll definitely need. Go and check your stuff and as Carrie Bradshaw says: “I like my money right where I can see it…. hanging in my closet”.

carrie

Η καλογουστιά έχει πρωτίστως σημασία και όχι πόσο κοστίζει ένα φόρεμα ή ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα. Βέβαια, εξυπακούεται ότι κάτι που είναι και φαίνεται φτηνιάρικο δεν είναι και ότι πιο σικ μπορείς να φορέσεις αλλά κάποιες φορές μπορεί να διαθέτεις χρήματα αλλά να επιλέγεις απαράδεκτα στυλιστικά κομμάτια. Και κάπως έτσι καταλήγεις στο «δεν έχω τίποτα να φορέσω» παρόλο που η ντουλάπα σου μοιάζει με όροφο πολυκαταστήματος. Η λίστα με τα πιο «διάσημα» αξεσουάρ που συνδυάζονται με όλα και σε «σώζουν» σε κάθε περίσταση δεν βγήκε τυχαία. Για ρίξε μια ματιά λοιπόν…. Τα έχεις;

Το μικρό μαύρο φόρεμα / Το μαύρο κλασσικό κοστούμι. Σίγουρα πρώτα στη λίστα βρίσκουμε αυτά τα δύο και το γιατί είναι απλό. Πάνε με όλα, και όταν λέω όλα εννοώ ΟΛΑ. Με ψηλά τακούνια και ακριβή ζώνη το κάνεις κυριλέ, με ισόπατη μπότα και κασκόλ το κάνεις κάζουαλ / Με ακριβό πουκάμισο και γραβάτα ή παπιόν είναι επίσημο, με πουλοβεράκι πιο καθημερινό.

Τα στυλάτα sneakers. Με ουδέτερο χρώμα – ανάλογα τι κυριαρχεί στη ντουλάπα και στο γούστο σου – κάνεις άπειρους συνδυασμούς συν ότι δεν κουράζεσαι αν περπατάς χιλιόμετρα.

Το μαύρο μάλλινο πουλόβερ και το μονόχρωμο πουκάμισο.Πάνε με όλα τα κασκόλ που έχεις για κάθε περίσταση.

Το αγαπημένο σου τζιν.Και εδώ σίγουρα ποτέ δεν είναι ένα. Έχουμε πολλά αγαπημένα τζιν, τα λατρεύουμε αλλά αυτό που θα μας «σώσει» θα είναι το τζιν που αγκαλιάζει το σώμα και το κολακεύει χωρίς καθόλου σχέδια ή σκισίματα.

Οι μαύρες γόβες / Τα μαύρα κλασσικά αντρικά παπούτσια.Μεταμορφώνουν όλο το ντύσιμο από καθημερινό σε πιο κυριλέ. Επίσης φοριούνται περισσότερες ώρες της ημέρας.

 

Το πιο σημαντικό με όλα τα παραπάνω είναι ότι κανένας δεν θα προσέξει ποτέ πόσες φορές τα έχεις φορέσει, διότι οι συνδυασμοί που κάνουν είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Ακόμα το σκέφτεσαι; Ξεκίνα την εκστρατεία οργάνωσης της γκαρνταρόμπας σου, ακόμα και με λίγα χρήματα μπορείς να το καταφέρεις!

It was published on funviews.online

http://funviews.online/passepartout-accessories/

accessories

tovivlio.net – Δημιουργοί

Ο πλήρης κατάλογος των ανθρώπων που έχουν εμπιστευθεί τη σελίδα κι έχουν εμπιστευθεί στο δικτυακό τόπο τοβιβλίο.net τις πνευματικές τους δημιουργίες.

https://tovivlio.net/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF/

%ce%b4%ce%b7%ce%bc

500 αναρτήσεις θεμάτων για το enimerwsi

και συνεχίζουμε…..

 

500%ce%b4

ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΣΟΥ ΥΨΗΛΑ – KEEP YOUR STANDARDS HIGH

%ce%b3%ce%bf%ce%b2%ce%b5%cf%82

Even if you really believe it or not, when your mind focuses on a specific direction there is a great possibility your dreams come true. Whatever you think, it’s possible to happen. So, when you make positive thoughts you’ll get what you deserve. It is very important to concentrate on things we can achieve because at the end we can make it happen. It doesn’t matter if we need money, a bigger house, a new car or generally a better life – we make the order and the universe obeys, the only thing we need to do is to believe.

Some people say that our standards must be high like our high heels and definitely they are right. Just think about it, when we have dreams about our lives we persuade them to happen to us. On the other hand, when we do not believe, negativity keeps us far away from our life we deserve. So, right now is the best time to achieve it. Are you ready???

 

 

Αυτό που μπορείς να σκεφτείς, μπορείς και να το υλοποιήσεις. Από την εικόνα δηλαδή κατευθείαν να περάσεις στην απολαβή αρκεί να μην ρίξεις τα στάνταρντ σου και να μην καταβληθείς από αρνητικότητα. Ακούγεται λίγο μυστήριο, αλλά κ όμως είναι αληθινό. Έχουν γραφτεί πολλές ιστορίες απίστευτες αλλά που όντως έχουν συμβεί και αυτό ήταν αποτέλεσμα της πίστης στον τελικό στόχο.

Αν όμως χάνεις χρόνο απασχολούμενος με οτιδήποτε άλλο πλην την υλοποίηση του στόχου σου να ξέρεις ότι αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος να αποτύχεις. Αν μένεις στάσιμος σε καταστάσεις που δεν σου αξίζουν και αν προσπαθείς να κάνεις ευτυχισμένους όλους τους άλλους πλην τον εαυτού σου τότε δύσκολα τα πράγματα. Η ζωή θέλει πίστη πρώτα στον εαυτό μας και μετά σε οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε και οι μεγαλύτερες προσωπικότητες βίωσαν την αποτυχία στο αντικείμενο τους αλλά πίστεψαν, δούλεψαν και τα κατάφεραν. Εσύ γιατί να μην μπορείς; Απλά σκέψου τι θες να γίνει και άσε το σύμπαν να δουλέψει υπέρ σου. Ο τρόπος που θα γίνει δεν πρέπει να σε απασχολεί. Θέλεις ένα καινούργιο αμάξι αλλά σκέφτεσαι πόσες εργατοώρες χρειάζεσαι για να το αποκτήσεις. Λάθος. Μπορεί να το κερδίσεις πχ σε μια κλήρωση. Ο στόχος δηλαδή να επιτευχθεί, το πώς θα γίνει δεν είναι δική σου δουλειά. Εσύ το μόνο που μπορείς και πρέπει να κάνεις είναι να βάζεις τους στόχους που σου αξίζουν…. και θα το καταφέρεις, ότι και να είναι αυτό που ποθείς!

It was published in funviews.online.com

http://funviews.online/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%B1-keep-your-standards-high/

standards