Skip to content

Η Επίδαυρος και το θέατρο της

Μαρτίου 11, 2013

επίδαυροςΕπίδαυρος, ένας χώρος που από αρχαιοτάτων χρόνων έχει δώσει το δικό του «στίγμα» στην ιστορία και την σημαντικότητα της Αρχαίας Ελλάδος. Η στρατηγική θέση της πόλης αλλά και  το ασκληπιείο, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο και σημάδεψαν την Αρχαία εποχή. Μέχρι και σήμερα, με την αναβίωση των παραστάσεων, η αίγλη του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου ενισχύεται καθώς επισκέπτες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το θέατρο και παρακολουθούν τις παραστάσεις το καλοκαίρι με αμείωτο ενδιαφέρον, παρόλο που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την γλώσσα!

Βέβαια, το κέρδος, εκτός των παραστάσεων, είναι η απόλαυση του αρχαιολογικού χώρου. Ως γνωστόν, η λέξη Επίδαυρος σημαίνει «δρα επί της αύρας», γι αυτό και δεν είναι τυχαία η ύπαρξη των Ασκληπιείων εκεί που έχει να κάνει με τον ήχο, την ακουστική και την επίγεια μουσική αρμονία η οποία συγχρονίζεται με την συμπαντική μουσική αρμονία και την ίαση. Το θέατρο έχει το εξής καταπληκτικό : η ακουστική του είναι τέλεια και όπως ακούγεται η Ελληνική γλώσσα δεν ακούγεται τόσο καθαρά άλλη γλώσσα του κόσμου.  Επίσης η ορχήστρα του είναι ένας τέλειος κύκλος, ενώ το κοίλον του αποτελεί τμήμα σφαίρας. 34 σειρές καθισμάτων στο κάτω διάζωμα και 21 στο επάνω δίνουν τον αριθμό 55 . Το άθροισμα των πρώτων 10 αριθμών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) δίνει 55 , το άθροισμα των πρώτων 6 (1+2+3+4+5+6) δίνει 21 και το άθροισμα των 4 τελευταίων (7+8+9+10) δίνει 34. Ο χρυσός αριθμός Φ κάνει την εμφάνιση του μιας και η αναλογία σειρών των δυο διαζωμάτων 21/34=0,618=Φ, αλλά και η αναλογία του κάτω διαζώματος προς το σύνολο των σειρών 34/55=0,618=Φ.

Ο αριθμός Φ είναι ο αριθμός της ομορφιάς και της συμπαντικής αρμονίας. Ο μαγικός αυτός αριθμός έχει σταθεί ως σημείο αναφοράς για διάφορα επιτεύγματα διότι θεωρείται πολύ σημαντικός. Από τα σημεία του ανθρώπινου σώματος μέχρι σε διάφορα παραδείγματα της φύσης, ο αριθμός Φ παίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο. Μέχρι και στην κατασκευή κτιρίων (όπως του Παρθενώνα για παράδειγμα) λαμβάνεται υπόψιν ο Φ. Λέγεται ότι η αναλογία πλάτους-ύψους της αρχικής πρόσοψής του ισοδυναμούσε με τον Φ. Επίσης, το 1995, ο δρ Τζον Πουτζ, μαθηματικός, υποστήριξε ότι η αναλογία του μεγέθους των διαφόρων μερών στις σονάτες για πιάνο του Μότσαρτ συχνά ισοδυναμεί με τον Φ. Την ίδια αυτή αναλογία ξαναβρήκαν οι επιστήμονες του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο όταν μέτρησαν τις Πυραμίδες. Επίσης ανακαλύφθηκε ότι και το DNA ακολουθεί την αναλογία αλλά και ολόκληρο το σύμπαν. Μέχρι και η κίνηση των πλανητών γίνεται βάσει της χρυσής αναλογίας. Ο Leonardo da Vinci μας έμαθε ότι εάν το ύψος οποιουδήποτε ανθρώπου διαιρεθεί με το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο αφαλός του το αποτέλεσμα θα είναι ίσο με Φ. Σε μαθηματικούς όρους, χρυσός αριθμός είναι εκείνος που αν του προσθέσουμε το 1 θα μας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε και αν τον υψώσουμε στο τετράγωνο.  1 + Φ = Φ * Φ, δηλαδή 1 + 1.618 = 1.618 * 1.618 = 2.618. Ένας εύχρηστος τύπος υπολογισμού: Φ=(1+√5)/2. Ο Ευκλείδης αλλά και ο Πυθαγόρας αλλά αργότερα και ο  Fibonacci ανακάλυψε μία ακολουθία αριθμών που είχαν την ιδιότητα να εμφανίζουν την χρυσή αναλογία. Είναι η ακολουθία α =α +α .  Για να προκύψει νέος αριθμός θα πρέπει να προστεθούν μεταξύ τους οι δύο προηγούμενοι με μοναδικό περιορισμό ότι για τον πρώτο αριθμό της ακολουθίας (α )δεν ισχύει η σχέση και για τον δεύτερο ισχύει α =2α . Ξεκινώντας από το 1 η ακολουθία είναι 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657 και συνεχίζει επ’ άπειρον. Με την σχεδίαση τετραγώνων όπου στο κάθε τετράγωνο σχεδιάζουμε τετράγωνα έτσι ώστε η πλευρά κάθε νέου τετραγώνου να αποτελεί το άθροισμα των δύο προηγούμενων, καταλήγουμε στην γνωστή «χρυσή σπείρα».

Ένα «κράμα» μοναδικών, εναρμονισμένων με τη φύση, ιδεών αλλά και κτιρίων μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί όλος ο αρχαιολογικός χώρος της Επιδαύρου που καταφέρνει μέχρι τις μέρες να «προσφέρει» ότι μπορεί στους επισκέπτες της. Σταθμός μελέτης αλλά και ανάλυσεων η Επίδαυρος, έχει κατά καιρούς φιλοξενηθεί από πολλούς επιστήμονες σε διάφορες μελέτες που σκοπό έχουν όχι μόνο να αναδείξουν την σημαντικότητα του χώρου και την «σύνδεση» του με τα Μαθηματικά και τις επιστήμες, αλλά και την χρησιμότητα του για την συνέχιση των επιστημών για τις επόμενες χιλιετίες!! Το μέλλον για να κτιστεί σωστά αντλεί δύναμη από την αίγλη του παρελθόντος!!!

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Φαινόμενα» (Ελλάδα)τεύχος 122 – 9 Μαρτίου 2013

epidauros-φαινόμενα

EPIDAURUS AND ITS THEATRE

Epidaurus, an area which since time immemorial has given its «mark» on  history and significance of ancient Greece. The strategic location of the city and Asklipieio, played a leading role and marked the Ancient era. Even today, with the revival of the performances, the glamor of the ancient theater of Epidaurus is enhanced as visitors from around the world visit the theater and watch the shows in the summer with unflagging interest, although most do not know the language!

Of course, profit, besides the performances, is the enjoyment of the site. As you know, the word Epidavros means «acting on the breeze,» so it is not the existence of random Asclipia there that has to do with the sound, acoustics and terrestrial musical harmony which is synchronized with the universal harmony and music cure. The theater has the following astonishing: the acoustics are perfect and it sounds like the Greek language does not sound so pure language of another world. Also, the orchestra is a perfect circle, while the hollow part of the sphere. 34 rows of seats in the lower tier and 21 to give up the number 55. The sum of the first 10 numbers (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10) gives 55, the sum of the first 6 (1 +2 +3 +4 +5 +6) gives 21 and the sum of the last 4 (7 +8 +9 +10) gives 34. Gold number F makes the appearance of a series and the ratio of the two tier 21/34 = 0.618 = F, and the ratio of the lower tier to the total series 34/55 = 0.618 = F.

The number F is the number of beauty and universal harmony. The magic number that has stood as a benchmark for various achievements because it is considered very important. From the points of the human body to various examples of nature, the number F play its important role. Until the construction of buildings (such as the Parthenon, for example) is taken into account Ph. said that the width-to-height ratio of the original façade was equivalent to F. Also in 1995, Dr. John Puja, mathematician, argued that the ratio of size of the different parts of the piano sonatas of Mozart often equivalent to F. The same ratio regained scientists Napoleon in Egypt when measured the Pyramids. It was also discovered that the DNA follows the analogy but the entire universe. Even the motion of the planets is based on the golden ratio. The Leonardo da Vinci taught us that if any man height divided by the height in which the navel of the result is equal to F. In mathematical terms, gold number is one that if you add the 1’s will give the same result that if we raise the squared. 1 + F = F * F, ie 1 + 1,618 = 1,618 * 1,618 = 2,618. A handy formula: F = (1 + √ 5) / 2. Euclid and Pythagoras but later discovered the Fibonacci sequence of numbers one who had the ability to show the golden ratio. Is the sequence a = a + a. To obtain new number will be added together with the two previous restriction that only the first number of the sequence (a) does not apply to the relationship and the second is a = 2a. Starting from the sequence is 1 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657 and continues indefinitely. With the design in squares where each square block design so that each new hand is square to the sum of the previous two, we arrive at the famous «golden spiral».

An «alloy» unique, harmonized with nature, ideas and buildings can easily be described as all the archaeological site of Epidaurus, who manages to this day to «provide» that can visitors. Station design and analysis Epidaurus, has occasionally hosted by many scientists in several studies designed to not only highlight the importance of space and the «connection» with math and science, but also the utility of the continuation science for the next millennium! The future to build correctly draws strength from the glamor of the past!

published in the journal «Phenomena» (Greece)  issue 122 – March 9, 2013

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-φαινόμενα

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: