Skip to content

καλομελέτα…. και έρχεται!

Ιουνίου 26, 2012

Image«Θα σεβαστούμε το μνημόνιο, τις υπογραφές και τις δεσμεύσεις μας» Α. Σαμαράς. Μετάφραση : Θα πουλήσουμε ότι έμεινε απούλητο, ξέρουμε ποιοι καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα αλλά θα φορολογήσουμε εσάς, δεν θα τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους, θα σας εξαθλιώσουμε κτλ. Αναμένεται μεγάλη φοροκαταιγίδα μόλις συγκροτηθεί κυβέρνηση από τους φιλομνημονιακούς. Και να έλεγα ότι δεν το ξέραμε;

Τι να πει κανείς όταν οι περισσότεροι ψηφοφόροι σε μεγάλη ηλικία ψήφισαν για να μην χάσουν την σύνταξη τους. Ποια σύνταξη σας;; Όταν καταρρέει το κράτος, οι νέοι δεν δουλεύουν και τα ταμεία βουλιάζουν θα πάρετε εσείς σύνταξη; Η έλλειψη παιδείας – ιδιαίτερα από μια γενιά που κατά μέσο όρο τελείωνε το δημοτικό – αυτά τα αποτελέσματα φέρνει. Αλλά ο Έλληνας διάλεξε ανάμεσα στο ακαριαίο θάνατο (Σύριζα), τον αργό και σταθερό (ΝΔ). Βέβαια μην ξεχνάμε ότι το 39% των ψηφοφόρων πήγε για μπάνιο! Προτίμησαν να αφήσουν τους βολεμένους να καθορίσουν το μέλλον μας. Και ύστερα λέμε ότι η παρούσα (το τονίζω) δημοκρατία είναι και η σωστή – κανονικά θα έπρεπε να ψηφίζουμε βάσει άλλων κριτηρίων.

Έχουμε και λέμε λοιπόν, μερικά από τα νέα μέτρα που έχουν ήδη διαδοθεί μέσω διαδικτύου είναι : 1) Φόρο ΕΤΑΚ και ΦΑΠ.
2) Φόρο για τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα, πέρα από το ΦΑΠ.
3) ΕΕΤΗΔΕ ( χαράτσι στη ΔΕΗ ) ΤΟ 2012, ενώ οι 100.000 αιτήσεις εξαίρεσης εκκρεμούν στις εφορίες
της Ελλάδας και απειλούνται με δήμευση καταθέσεων και σπιτιών!…..
4) Αύξηση αντικειμενικών αξιών ( άρα διπλάσιους φόρους σε δημοτικά τέλη, γονικές παροχές σε δημοτικά τέλη, γονικές παροχές και κληρονομιάς και χαράτσια: Σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Νησιά Ιουνίου, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αχαΐα και σε όλα τα αστικά και παραθεριστικά κέντρα).
5) Φόρο 20% στα ενοίκια και στις καταθέσεις.
6)Νέες έκτακτες εισφορές στα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ, αυτοκίνητα, ελεύθερους
επαγγελματίες.
7) Κατάργηση φοροαπαλλαγών, οικογενειακών και πολυτεκνικών επιδομάτων, και των κοινωνικών επιδομάτων σε 200.000 ελληνικές οικογένειες αφού θα μπουν που χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια
8) Αυξημένα τεκμήρια, άρα διπλασιασμός φόρων και μηδενική επιστροφή φόρου ακόμα και σε αυτούς που πήραν πέρυσι 1000 ή 2000 ευρώ.
9) Νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις,εφάπαξ.
10) Πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,5 ευρώ και ανάλογα το φυσικό αέριο 1,3 ευρώ.
11) Βενζίνη στα 2 ευρώ.
12) Μείωση επιδομάτων ανεργίας και βύθιση της χώρας σε μεγαλύτερη ύφεση, άρα και μείωση του εσωτερικού τουρισμού, καταποντισμός των τουριστικών περιοχών, των ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιριών.
13) Απολύσεις και ανεργία άλλων 200.000 ατόμων τουλάχιστον σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
14) Φόρο ιδιοκατοίκησης, πέρα από το χαράτσι!
15) Όχι αποζημιώσεις σε ομολογιούχους που έχασαν τις αποταμιεύσεις τους από το κούρεμα και σε ταμεία ασφαλισμένων και δημόσια ιδρύματα που έχασαν τα αποθεματικά τους.
16) Μηδενισμός αφορολόγητου, ακόμα και για τα παιδιά, οπότε θα αυξηθούν οι φόροι κατά 100%.
17) Νέες αυξήσεις στη ΔΕΗ, στις συγκοινωνίες και στις εταιρίες κοινής ωφέλειας.
18) Ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των Ελλήνων.
19) Μεγάλες αναδρομικές μειώσεις σε συντάξεις και σχεδόν βέβαιη περικοπή 13ου και 14ου μισθού.
20) Άρση της απαγόρευσης της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας λόγω χρεών.
21) Σταδιακή κατάργηση του ΕΦΑΠΑΞ στο δημόσιο τομέα – Άμεση περικοπή 30% αναδρομικά.
22) Σταδιακή κατάργηση της αποζημίωσης στον ιδιωτικό τομέα είτε από απόλυση είτε από σύνταξη.
23) Πλήρης κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης.
Προβλέπεται κατάργηση των εκπτώσεων φόρου όπως για τόκους στεγαστικών δανείων α΄
κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσήλια ή και
ασφαλιστικές εισφορές.
24) Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 6,5% σε 13%.
25) Κατάργηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά.
26) Υπαγωγή των αγροτών σε ΦΠΑ.
27) Νέος ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ποτά/τσιγάρα.
28) Νέα αύξηση τέλους ταξινόμησης σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
29) Νέα αύξηση τελών κυκλοφορίας.

Άραγε αν τώρα μας έβλεπαν οι ήρωες του 1821 που μας απελευθέρωσαν τι να έλεγαν; (Σίγουρα ότι σε λίγο θα βλέπουμε τα Τούρκικα έργα χωρίς υπότιτλους!!!). Περαστικά μας…..

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αργολική Ανάπτυξη» στις 21/6/12 Αρ. Φ. 620

 

«We will respect the memorandum, signatures, and our commitment» A. Samaras. Translation: We sell it whatever has remained unsold, we know who embezzled public money but we won t do anything, people will pay taxes ant those who are responsible will not be punished etc. A large tax schedule once established by the Government fon of memondarum. And to say that we did not know about it?

What to say when most voters voted in old age not to lose their pension. Which pension?? When the State collapses, they are not people to work , funds will sunk. The lack of education – especially from a generation that average finished primary school – brings these results. But the Greeks chose between instant death (Syriza), the slow and steady (ND). Of course not forget that 39% of voters went for swimming! They preferred to leave them ensconced determine our future. And then we say that this (the stress) democracy is the right – would normally vote for other reasons.

We say and then, some new measures that have already spread through the Internet are: 1) Tax RTDI and CAB.
2) Tax on the parcels and the land beyond the CAB.
3) EETIDE (hike PPC) in 2012, and 100,000 applications for exemption pending in Tax Administration
Greece and threatened with confiscation of deposits and home! …..
4) Increase in objective values (and thus double the taxes on municipal taxes, parental benefits in council tax, inheritance and parental benefits and hike: In Crete, the Dodecanese, Cyclades Islands, June, Athens, Thessaloniki, Chalkidiki, Achaia, and in all urban and resort centers).
5) 20% tax on rents and deposits.
6) New contributions to the extraordinary income, wages, pensions, lump, cars, free
professionals.
7) Remove tax breaks, family and large family allowances and social benefits to 200,000 Greek families as they will get that low income criteria
8) Increased evidence, thus doubling taxes and no tax return even to those who took last year 1000 or 2000 euros.
9) New cuts in wages, pensions, lump sum.
10) Heating oil at 1.5 million, depending on natural gas 1.3 million.
11) Gasoline at 2 euros.
12) Reducing unemployment and sinking the country’s deepest recession, and hence a reduction in domestic tourism, sinking of the tourist areas, shipping and airlines.
13) Layoffs and unemployment around 200,000 people at least in public and private sector.
14) Tax home ownership beyond the hike!
15) No damages to bondholders who lost their savings from mowing and insured funds and public institutions that have lost their reserves.
16) Reset tax free, even for children, so the taxes will increase by 100%.
17) New increases in electricity, traffic and utilities.
18) electronic filing of all Greeks.
19) Large retrospective reductions in pensions and cut almost certain 13th and 14th salary.
20) Reopening of the seizure of the first residence on debts.
21) Phasing of the lump in the public sector – Direct 30% cut back.
22) Phasing of compensation in the private sector or dismissal or retirement.
23) Complete elimination of tax exemptions and special tax regimes.
Includes the elimination of tax deductions as mortgage interest on a
housing, rents, fees, insurance, medical visits, examinations, medical expenses or
insurance contributions.
24) Increase in VAT rate from 6.5% to 13%.
25) Remove the reduced VAT rate applicable in the islands.
26) Inclusion of farmers to VAT.
27) New excise duty on drinks / cigarettes.
28) New registration tax increase on used cars.
29) New vehicle tax increases.

I wonder if we now saw the heroes of 1821 that freed us what would say about it? (Surely that will soon see the Turkish serials without subtitles!). Bad for us

published in the newspaper «Argolis Development» on 21/6/12 No. 620 F.

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: