Skip to content

Ο Ισαάκ Νεύτων αντέγραψε τον Αριστοτέλη!

Μαρτίου 12, 2012

ImageΕδώ και χρόνια κάποιοι Έλληνες έλεγαν ότι οι επιστήμονες της αναγέννησης (οι οποίοι σημειώτεον όλοι είχαν κάτι κοινό όσον αφορά την καταγωγή) δεν ήταν τίποτε παραπάνω από μετριότητες στις οποίες δόθηκαν αρχαίο Ελληνικά συγγράμματα (τα οποία υποτίθεται είχαν καεί και καταστραφεί), από τα οποία άντλησαν τις «ανακαλύψεις» τους. Κάποιοι απλά σχολίασαν το γεγονός αυτό ως ακραίο και υποστήριξαν πως οι «νέοι» επιστήμονες έχουν δώσει αποδείξεις για αυτά που αρχαίοι Έλληνες αποδείκνυαν παλαιότερα.

Επειδή όμως ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, δείτε τις αποδείξεις: Στην βιβλιοθήκη του Cambridge υπάρχουν χειρόγραφα με σημειώσεις του Ισαάκ Νέυτωνα. Εκτός του ότι είναι όλες στα Ελληνικά είναι από κείμενα Αρχαίων Ελλήνων. Συγκεκριμένα οι παρακάτω αποδείξεις φανερώνουν ότι ο Ισαάκ Νεύτων κρατάει σημειώσεις στα Ελληνικά από το βιβλίο του Αριστοτέλη «Όργανον» (φωτό). Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Cambridge για όποιον διατηρεί τις αμφιβολίες του για την «ανακάλυψη» αυτή. Και ακολουθούν και άλλες αποδείξεις….

Στο Πλατωνικό έργο «Φαίδων» ή περί ψυχής, ο Σωκράτης περιγράφει αφενός την γη από ψηλά και αφετέρου δίνει τον νόμο της Παγκόσμιας Βαρύτητος που 2.000 χρόνια αργότερα παρουσίασε ο Ισαάκ Νεύτων!!!!

Ας δούμε τι λένε τα κείμενα: Στο παρακάτω σημείο του έργου «Φαίδων» ο Σωκράτης περιγράφει : «λέγεται λοιπόν, ω συνομιλητή, πως η γη είναι, αν την έβλεπε κανείς από ψηλά, σαν τις σφαίρες – μπάλες ποδοσφαίρου – (εδώ γίνεται αναφορά στο «Επίσκυρο» τον «πρόγονο» του ποδοσφαίρου), που είναι από δώδεκα κομμάτια διαφορετικού δέρματος. Δηλαδή είναι πολύχρωμη σφαίρα και τα μέρη της ξεχωρίζουν από τα χρώματα που έχει το καθένα, ενώ τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι μας εδώ, δεν είναι παρά απομιμήσεις εκείνων των χρωμάτων. Εκεί λοιπόν όλη η γη είναι χρωματισμένη απ’ αυτά τα χρώματα, που είναι πιο λαμπερά και καθαρά από τα εδώ. Κάποιο μέρος της είναι πορφυρό και καταπληκτικό στην ομορφιά, ενώ άλλο χρυσωπό, άλλο λευκότερο από το γύψο και το χιόνι, και έτσι είναι χρωματισμένη και από τα άλλα χρώματα, και ακόμα περισσότερα, και ωραιότερα από όσα έχουμε εμείς δει. Γιατί ακόμα και οι κοιλότητες της που είναι γεμάτες αέρα και νερό, παίρνουν μια απόχρωση λαμπερή μέσα στην ποικιλία των άλλων χρωμάτων, ώστε να δίνει την εντύπωση μιας ενιαίας εικόνας πολύχρωμης».

Στο ίδιο κείμενο – «Φαίδων»  : «έχω πεισθεί λοιπόν, ότι η γη είναι σφαιρική και δεν έχει ανάγκη ούτε αέρος ούτε άλλου στηρίγματος για να μην πέσει. Αλλά αρκεί δια να συγκροτείται η ομοιογένεια του ουρανού αυτού, προς εαυτόν σε όλα τα σημεία και η ισορροπία αυτής της ίδιας της γης, επειδή κάθε πράγμα που ισορροπεί εντός ομοιογενούς περιβάλλοντος που και αυτό τελεί εν ισορροπία δεν μπορεί να κλίνει προς καμία πλευρά και θα παραμείνει ακλινές δηλ. αμετακίνητο».

Για όλα τα παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό να μελετούμε τις αρχαίες πηγές και μιας και στα σχολεία αυτά δεν διδάσκονται, πρέπει να τα αναζητούμε μόνοι μας. Τα κείμενα που έχουμε σήμερα στην διάθεση μας και έχουν «διασωθεί», από τους Αρχαίους προγόνους μας είναι μόλις το 1%, αν λοιπόν μέσα στο 1% έχουν πει τα πάντα, στο υπόλοιπο 99% τι θα μπορούσαν να έχουν πει;

Πηγή : «Φαίδων» – Αριστοτέλη.

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αργολική Ανάπτυξη» στις 8/3/2012 Αρ. Φ. 605

ISAAK NEWTON COPIED ARISTOTLE

For years, some Greeks said that the scientists of the Renaissance (who noted that all of them had something in common regarding the origin) was nothing more than mediocrity in which were ancient Greek writings (which supposedly had been burned and destroyed), of which drew to «discover» them. Some simply commented this as extreme and argued that the «new» scientists have given evidence of what ancient Greeks proved before.                 However nothing is hidden under the sun, see the proof: In the library of Cambridge there are manuscripts with notes of Isaac Newton. In addition to being all the Greek texts are from the ancient Greeks. Specifically, the following evidence suggests that Isaac Newton was taking notes in Greek from the book of Aristotle’s «Organon» (photo). These data are available on the official website of the University of Cambridge for anyone who has doubts about the «discovery» is. And other evidence follow ….

In Plato’s work «Phaedo» or the soul, Socrates describes both the earth from above and the other the law gives the global weight of 2,000 years later showed Isaac Newton!!

Let’s see what the texts say: In the following section of the «Phaedo» Socrates describes: «So called, as interlocutor, that land is, if you could see from above, like the balls – soccer balls – (we refer to «Episkyro» the «ancestor» of football), a dozen different pieces of skin. That ball is colorful and lots of singles from the colors that each, while the colors used by painters us here, are only imitations of those colors.There, the whole earth is colored by these colors, which are more shiny and clean from here. Some of it is purple and breath in the beauty,while other are whiter than snow and plaster, so it is colored and the other colors, and more, and nicer than what we have seen. Why even the cavities are filled with air and water, get a bright color in the range of other colors to give the impression of a single multicolored image. «

In the same text – «Phaedo»: «So I’m convinced that the earth is round and has no need either air or other support to prevent falls. But long life up to the homogeneity of the sky this to himself at all points and the equilibrium of the earth itself, because every thing that is balanced within a homogeneous environment and it is this balance can be tilted to either side and will remain aclinic ie unmoved. «

For all the above, it is very important to study the ancient sources and since the schools are not taught, we should seek for ourselves. The texts we have available to us today and have «rescued» from their ancient ancestors is only 1%, if we in the 1% have said everything in the remaining 99% they could have said?

Source: «Phaidon» – Aristotle.

published in the newspaper «Argolis Development» on 8/3/2012 No. 605 F.

Advertisements
One Comment
 1. anonymos permalink

  Πριν συνεχίσουμε την ιστορική διαδρομή θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια άλλη
  παράλληλης δράσης με τον Τεκτονισμό αποκρυφιστικής ομάδας. Είναι μία από την πλέον
  ισχυρές ομάδες που δημιουργήθηκαν μετά την φανερή διάλυση του Τάγματος των Ναϊτών
  και των Τεκτονικών στοών το 1300 και το οποίο επηρέασε τις επιστήμες κατά τον τρόπο
  που ήθελαν οι Τέκτονες και οι Εβραίοι. Θα δούμε τι ήταν το φοβερό Μυστικό Κοινόβιο της
  Σιών. Τούτοι ισχυρίζοτναν όπως και οι σημερινοί πνευματικοί απόγονοι τους ότι ήταν οι
  θεματοφύλακες της γνώσης των Ναϊτών και του τρομερού μυστικού της γενεαλογίας του
  Αγίου Αίματος. Το αυτό ισχυριζόταν και η μυστική οργάνωση των Καθαρών που διαλύθηκε
  τον 13ο αιώνα. Τέσσερις εκ των καθαρών διέφυγαν γλυτώνοντας την πυρά με τα τρομερά
  μυστικά που δήθεν κρατούσαν και με το Άγιο Δισκοπότηρο προσχωρόντας στο Μυστικό
  Κοινόβιο της Σιών. Ένας από τους πλέον διάσημους ανθρώπους των τελευταίων 500 ετών
  ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι διατέλεσε Μέγας Μάγιστρος του Κοινόβιου αυτού. Ένα απλό
  δείγμα του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος που όμως θα πάει την σκέψη μας κάπου αλλού είναο
  τι ακόλουθο. Τα σχέδια που έκανε για να μεταθέσει τον ποταμό Άρνο δεν μπορεί να τα
  εκτελέσει ούτε η σημερινή τεχνολογία. Οι σημειώσεις του είναι χιλιάδες σελίδες που ακόμα
  και σήμερα ανακαλύπτονται ξεχασμένες ή και κρυμμένες και μη αποκρυπτογραφημένες.
  Εδώ η σκέψη μας μεταφέρεται στο εξής περιστατικό. Η πυρκαϊά στην βιβλιοθήκη της
  Αλεξάνδρειας είναι βέβαιο ότι έκαψε μόνο το κτίριο και όχι τον αμύθητο πνευματικό πλούτο
  που υπήρχε σ’αυτήν. Όλος αυτός ο πλούτος μεταφέρθηκε σε όλες τις μυστικές οργανώσεις
  που κινούνται δορυφορικά από ένα κέντρο την «εν εξορία» κυβέρνηση των Εβραίων. Αυτή
  η κυβέρνηση δημιουργεί επιλεκτικά επιστήμονες δίνοντας τους την γνώση που έκλεψαν
  από την Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη. Διότι δεν μπορεί ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι να ήταν
  ταυτόχρονα κορυφαίος ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέκτονας, μηχανικός, γεωμέτρης,
  γεωλόγος, χημικός, ανατόμος, συγγραφέας και μουσικός. Άλλο μέλος της μυστικής αυτής
  οργάνωσης ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος ο οποίος ήταν γνώστης της ναυτιλίας της
  γεωγραφίας, των μαθηματικών, της χαρτογραφίας και της αστρονομίας. Ο εν λόγω αφού
  μελέτησε αρχαίους μυστικούς χάρτες μέσα στο Κοινόβιο αυτό έκανε ότι έκανε. Ένας άλλος
  που διατέλεσε Μέγας Μάγιστρος του Κοινόβιου της Σιών ήταν ο ζωγράφος Αλεσάντρο
  Μποτιτσέλι του οποίου τα έργα όπως η «Πριμαβέρα» είναι στην ουσία μαγικά τάλισμαν που
  κατασκευαζόταν σύμφωνα με μυστικούς νόμους για να φέρουν συγκεκριμένα
  αποτελέσματα στον ιδιοκτήτη τους. Ένας ακόμη διάσημος διατέλεσε Μέγας Μάγιστρος του
  Κοινόβιου αυτού ο Ισαάκ Νεύτων για τον οποίο όσα ξέρει ο κόσμος δεν είναι ούτε το ένα
  χιλιοστό από αυτά που δεν είναι γνωστά. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε «προφητείες» σαν του
  Νοστράδαμου ασχολήθηκε με την αλχημεια, τον διαλογισμό, την αρχιτεκτονική και τις
  διαστάσεις του Ναού του Σολομώντα, και την γενεαλογία των βασιλέων του Ισραήλ. Το
  1936 όταν ο οίκος Σόθμπυς δημοπράτησε 121 κείμενα ο γνωστός οικονομολόγος Τζων
  Κέυνς δήλωσε ότι ο Νεύτων ήταν ο τελευταίος των μάγων. Σήμερα πολλοί υποστηρίζουν
  ότι οι παλιές πληροφορίες ότι ο Νεύτων κατασκεύαζε χρυσό είναι αληθινές. Άλλωστε επί
  της θητείας του ο χρυσός του θησαυροφυλάκιου της Αγγλίας σχεδόν τριπλασιάστηκε
  μυστηριωδώς. Τον τρόπο ήξερε μόνο ο ίδιος που ήταν μέγας Τέκτων και Μέλος της
  Βασιλικής Εταιρείας και ελαχιστότατοι που ήταν τόσο μέσα στα πράγματα όσο και ο ίδιος ο
  Νεύτων. Ο πολύς Βόλφραγκ Αμαντέους Μότσαρτ ήταν μέλος αυτής της οργάνωσης που
  έγραψε ειδικά γι’αυτήν και για την Μασονία ολόκληρη σειρά έργων. Το έργο «Ο Μαγικός
  Αυλός» που έγραψε γι’αυτούς ήταν και ο λόγος που τον αυτοκτόνησαν μόλις 35 ετών διότι
  μέσα απ’ αυτήν την όπερα αποκάλυψε αρχαία μυστικά. Ακόμη ένας εξ’ αυτών που θα
  δούμε είναι ο Βίκτωρας Ουγκώ πού χρημάτισε Μέγας Μάγιστρος του Τάγματος της Σιών
  και σίγουρα από αυτήν την θέση επέδρασε περισσότερο στο πνεύμα του κόσμου παρά με
  τους «Αθλίους» του. Ο τελευταίος που αξίζει να δούμε εξ’ αυτών είναι ο Ιούλιος Βέρν ο
  οποίος σίγουρα βρήκε τόσα πολλά στοιχεια στο Τάγμα αυτό που τον βοήθησαν να
  φανταστεί και να περιγράψει πολύ πριν την ανακάλυψη τους χωρίς να ξέρει τι
  κατασκευαστικά είναι το υποβρύχιο, το αεροπλάνο, τα ταξίδια στο διάστημα και στο κέντρο
  της γης. Πόσα μαθαίνει ο άνθρωπος όταν πουλά την ψυχή του στον διάβολο και πόσο πιο
  νωρίς από όλους τους άλλους ή αν θέλετε πόσα μαθαίνει ο άνθρωπος όταν έχουν
  φροντίσει πολύ πιο πριν από αυτόν κάποιοι άλλοι να τα κλέψουν από την Αλεξάνδρεια και
  από αυτούς που τους ανήκουν, για να προσφέρουν αυτοί στην ανθρωπότητα
  καρπόνωντας περιουσία άλλων.

  ΠΗΓΗ: ΒΙΒΛΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: