Skip to content

οι μυστικοί κώδικες των νομισμάτων

Φεβρουαρίου 27, 2012

Το νόμισμα εδώ και αρκετούς αιώνες είναι ένα μέσο συναλλαγής για όλη την ανθρωπότητα, πέρα από την διαχρονική συλλεκτική του αξία. Επίσης, το νόμισμα εμπεριέχει συνήθως διάφορους μυστικούς κώδικες οι οποίοι δεν είναι αντιληπτοί από το ευρύ κοινό.  Όμως ποια είναι αυτά τα παράξενα σύμβολα και ποιοι τα χάραξαν;

Το πιο γνωστό νόμισμα που «κρύβει» προπαγανδιστικά στοιχεία και σύμβολα είναι φυσικά το Αμερικάνικο δολάριο. Αν το κοιτάξουμε προσεκτικά διαπιστώνουμε ότι : Στην αριστερή μεριά της μιας πλευράς του έχουμε μια πυραμίδα που πάνω της υπάρχει ο παντεπόπτης οφθαλμός, ένα χαρακτηριστικό μασονικό σύμβολο. Μην τον μπερδεύουμε με το οφθαλμό που υπάρχει στις χριστιανικές εκκλησιές. Από κάτω η πυραμίδα αποτελείται από 13 σειρές τούβλων και τα τούβλα είναι 72, όσα και τα ονόματα του θεού στην Καμπάλα (εβραϊκός μυστικισμός). Στην τελευταία σειρά γράφεται στα λατινικά η ημερομηνία 1776  (MDCCLXXVI), που είναι η ημερομηνία της ανεξαρτησίας των Η.Π.Α, αλλά και της ίδρυσης του Τάγματος των Ιλλουμινάτι. Η παραπάνω ημερομηνία εύκολα μετατρέπεται σε 666 = mDCcLXxVI. Κάτω από την πυραμίδα έχουμε την λατινική έκφραση «ΝΟVUS ORDO SECLORUM»  που σημαίνει Νέα Τάξη Πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η σφραγίδα με τον «αητό» των ΗΠΑ. Όμως εδώ έχουμε τα εξής περίεργα: Έχουμε μια συνεχόμενη εμφάνιση του αριθμού 13. Παρατηρούμε ακόμα μια λατινική έκφραση, το «E PLURIBUS UNUM» που σημαίνει «Ένας από Πολλούς» και αποτελείται από 13 γράμματα. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε 13 αστερία για τις 13 αρχικές αποικίες  και από κάτω ο «αητός» κρατά 13 βέλη και ένα φυτό με 13 φύλλα και 13 κεράσια. Το 13 είναι σημαντικός αριθμός για τους Ιλλουμινατι.  Και ερχόμαστε στο πιο σημαντικό σύμβολο. Αυτό που υπάρχει στο δολάριο δεν είναι αητός. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το μυθικό πτηνό Φοίνικα που έχει πολύ μεγάλο μυστικιστικό συμβολισμό και κατέχει σημαντική θέση στον Τεκτονισμό και στα δρώμενα των μυστικιστικών εταιρειών. Τέλος, υπάρχουν πολλές μικροτυπικές εκτυπώσεις (μικροτυπικό = εκτύπωση σε πολύ μικρή κλίμακα με στοιχεία που διακρίνονται με δυσκολία) στις οποίες  υπάρχουν μασονικά σύμβολα όπως οι τρεις μικρές πυραμίδες, η ύπαρξη κουκουβάγιας σε δύο σημεία κ.α. Για ένα νόμισμα που είναι αυτή την στιγμή το πιο αναγνωρίσιμο στο κόσμο, είναι πολλά αυτά που αναφέραμε και καθόλου αθώα… Εκτός από το δολάριο υπάρχουν και άλλα νομίσματα που περιέχουν μυστικιστικά σύμβολα. Εντύπωση προξενεί η ύπαρξη του αριθμού 666 ως αρχικού κωδικού στα χαρτονομίσματα του Ισραήλ. Επίσης, η κυκλοφορία επί πολλών χρονών χαρτονομισμάτων του Καναδά, στα οποία και υπήρχε το πρόσωπο του Σατανά κρυμμένο εντός των μαλλιών της Βασίλισσας Ελισάβετ . Ή ακόμα και τελευταία, η ύπαρξη του συμβόλου του ατόμου σε μικροτυπικύ εκτύπωση πάνω στο χάρτη του Ιράν, στο χαρτονομίσματα των 50.000 RIALS, εκπληρώνοντας με προπαγανδιστικό τρόπο τον μελλοντικό ρόλο του Ιράν ως πυρηνική δύναμη.

Παράξενα σύμβολα στα νομίσματα, όμως, έχουν παρατηρηθεί και στην χώρα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το χαρτονομίσματα των 500 δραχμών με τον Καποδίστρια. Εκεί έχουμε την πεντάλφα στην άνω δεξιά γωνία που υπάρχει η ένδειξη των 500 δραχμών. Επίσης, για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας, υπάρχει ένα κτίριο κάτω δεξιά, δίχως όμως να αναφέρεται ποιο είναι. Πρόκειται για το θέατρο της Κέρκυρας που καταστράφηκε κατά την διάρκεια του Β’ παγκοσμίου Πολέμου και αποτέλεσε το πρώτο σημείο συνάντησης της στοάς «Ανατολή, της πρώτης μασονικής στοάς της Ελλάδας. Εντύπωση προκαλούσε και το κεντρικό σημείο του χαρτονομίσματος, όπου υπήρχε μια μασονική χειραψία δυο χεριών που περιβάλλονται από ένα όφι – χαρακτηριστικό μασονικό σύμβολο – και όλα αυτά πάνω από ένα βιβλίο όπου πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την «Σολομωνική». Τέλος, ακόμα και στο κεντρικό «500» υπάρχει μια πεντάλφα. Αλλά και στο χαρτονόμισμα των 5000 δραχμών με τον Κολοκοτρώνη υπήρχε η γραφή των 5000 με κολλημένα τα 3 μηδενικά ώστε να δημιουργείται ένα 666.

Πέρα από παραπάνω, το νόμισμα ακόμη και στις μέρες μας αποτελεί έναν διαχρονικό πόλο έλξης συλλεκτών. Τα νομίσματα που είναι κομμένα σε πολύ μικρή ποσότητα θεωρούνται σπάνια παρόλο που πολλά από αυτά είναι χαμηλής αξίας. Στην Ελλάδα, στην κοιτίδα του αρχαίου πολιτισμού, έχουμε ακόμα μια ακόμα πρωτιά… Να είμαστε ο γεωγραφικός χώρος με την μεγαλύτερη διασπορά νομισμάτων. Μην ξεχνάτε ότι για να εδραιωθεί κάθε πόλη κράτος, έκοβε νομίσματα με το σύμβολό της για προπαγανδιστικούς  σκοπούς και για λόγους ισχύος. Δυστυχώς όμως, για τους σύγχρονους Έλληνες συλλέκτες, μια συλλογή αρχαίων νομισμάτων είναι απαγορευμένη. Αναχρονιστικοί νομοί του υπουργείου Πολιτισμού βάζουν «απαγορευτικό» στη συλλογή νομισμάτων προ του 1830. Παράλληλα, κάθε συλλέκτης, ακόμα και νεότερων νομισμάτων,  αντιμετωπίζεται ως πιθανός αρχαιοκάπηλος. Σκεφτείτε ότι ένας Άγγλος μπορεί να κατέχει συλλογή αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, ενώ ένας Έλληνας όχι!

Πηγή : Χρήστος Κασταμονίτης – metafysiko.gr

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αργολική Ανάπτυξη» στις 23/2/2012 Αρ. Φ. 603

THE SECRET CODES OF THE COINS

The currency for several centuries is a medium of exchange for all of humanity, beyond the timeless collectible value. The currency also usually contains various secret codes that are not understood by the general public. But what are these strange symbols carved and by who?                    The most famous coin having «hidden» elements of propaganda and symbols is of course the American dollar. If we look carefully we find that: On the left side of one side of a pyramid that we have on the all-seeing eye there is a typical Masonic symbol. Do not confuse the eye is in Christian churches. Beneath the pyramid consists of 13 rows of bricks and bricks is 72, what the names of God in Kabbalah (Jewish mysticism). The last line is written in Latin, date 1776 (MDCCLXXVI), which is the date of independence of the United States, and the establishment of the Order of the Illuminati. The date above is easily turned into 666 = mDCcLXxVI. Beneath the pyramid we have the Latin expression ‘NOVUS ORDO SECLORUM »which means New World Order. On the other hand there is the stamp with the «eagle» in the U.S.. But here we have the following strange: We have a continuous display of the number 13. We see another Latin expression, «E PLURIBUS UNUM» which means «One of Many» and consists of 13 letters. Directly below see 13 stars for the 13 original colonies, and below the «eagle» holds 13 arrows and a plant with 13 leaves and 13 cherries. The number 13 is significant for the Illuminati. And we are the most important symbol. What is the dollar is not eagle. In fact it is the mythical bird Phoenix that has great mystic symbolism and plays an important role in Freemasonry and of mystical happenings companies. Finally, there are many tiny prints (= printing at very small scale with items that are distinguished with difficulty) in which there are Masonic symbols such as the three small pyramids, the presence of owls in two places, etc. For a currency that is currently the most recognizable in the world, there are many things that we said are no innocent … In addition to the dollar and other currencies are to contain mystical symbols. It is surely the existence of the number 666 as the initial password on the banknotes of Israel. Also, traffic on many old banknotes of Canada, which existed in the person of Satan hidden in the hair of Queen Elizabeth. Or even last, the existence of the symbol of a person in mikrotypiky printed upon the map of Iran, the notes of 50.000 RIALS, propagandistic doing with the future role of Iran as a nuclear power.

Strange symbols on the coins, however, have been observed in our country. A typical example is the 500 drachma Kapodistrias. There we have the pentacle on the upper right hand corner there is an indication of 500 drachmas. Also for the first time ever in Greece, there is a building right down, but without what is mentioned. This is the theater of Corfu, which was destroyed during the Second World War and was the first meeting place of the gallery «East of the first Masonic Lodge of Greece. Impression and cause the center point of paper money, where there was a Masonic handshake two hands surrounded by a serpent – typical Masonic symbol – all over a book which many scholars argue that this is the «Solomoniki.» Finally, even in the central «500» is a pentagram. But the bill of 5000 DR with Kolokotronis was the writing of 5000 stuck with the 3 zeros to form a 666.

Beyond this, the currency even today is a timeless attraction collectors.The currencies that are cut in very small quantities are considered rare, although many are of low value. In Greece, the cradle of ancient civilization, we still have another thing  … Be the geographical area with the greatest dispersal rates. Do not forget to establish each city-state, minted coins with the symbol for propaganda purposes and for power. Unfortunately for modern Greek collectors, a collection of ancient coins is prohibited. Anachronistic law of the Ministry of Culture put «prohibitive» in collecting coins before 1830. Furthermore, every collector coins and even younger, is seen as a possible antiquities. Consider that one Englishman can own collection of ancient Greek coins, and not a Greek!

Source: Chris Kastamonitis – metafysiko.gr

published in the newspaper «Argolis Development» on 23/2/2012 No. 603 F.

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: