οι 12 μήνες του χρόνου και η σημασία τους

Διανύουμε τις πρώτες ημέρες του χειμερινού ηλιοστασίου και περιμένουμε, όπως κάθε χρόνο, να αλλάξει η χρονολογία. Μία αλλαγή που στην ουσία είναι υποκειμενική εφόσον το τελευταίο λεπτό του 2011 με το πρώτο λεπτό του 2012 έχουν μικρή χρονική διαφορά αλλά όλοι μας λέμε «Καλή χρονιά». Όμως όλοι οι μήνες του χρόνου, ο καθένας ξεχωριστά, έχουν την δική τους σημασία!!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ : Ο πρώτος μήνας του χρόνου πήρε το όνομά του από τον θεό των Ρωμαίων, τον Ιανό (Janus). Ο Ιανός ήταν θεός με δύο πρόσωπα, τα οποία κοίταζαν σε αντίθετες κατευθύνσεις, γι αυτό τον αποκαλούσαν και Janus bifrons δηλαδή διπρόσωπο Ιανό. Τα δυο του πρόσωπα συμβόλιζαν την αρχή και το τέλος, τη νιότη και το γήρας, την είσοδο και την έξοδο. Γι αυτό και του αφιέρωσαν τον Ιανουάριο που σαν πρώτος μήνας του χρόνου, κοίταζε προς τον προηγούμενο χρόνο και προς τον επόμενο. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ : Το όνομά του προέρχεται από το λατινικό ρήμα februare που σημαίνει καθαρίζω, εξαγνίζω. Ήταν αφιερωμένος στο θεό του Άδη Φέβρουο και στους νεκρούς γι αυτό και στη διάρκεια του οι Ρωμαίοι διοργάνωναν τελετές καθαρμών και εξαγνισμών. ΜΑΡΤΙΟΣ : Κατά το αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο πρώτος μήνας του χρόνου και ονομαζόταν Primus. Μετά το 46 π.Χ. ονομάστηκε Μάρτιος, έγινε ο τρίτος μήνας του χρόνου, αφιερωμένος στον θεό Μαρς. ΑΠΡΙΛΙΟΣ :Το όνομά του προέρχεται από το λατινικό ρήμα aperio που σημαίνει «ανοίγω» γιατί τότε ανοίγει ο καιρός και ανθίζουν τα λουλούδια. Ήταν αφιερωμένος στην θεά Αφροδίτη. ΜΑΪΟΣ : Ο πέμπτος μήνας του χρόνου πήρε το όνομά του από την ρωμαϊκή θεότητα Maja (Μάγια). Το όνομα Maja προήλθε από τη λέξη Μαία (τροφός) τη μητέρα του θεού Ερμή στον οποίο ήταν αφιερωμένος. ΙΟΥΝΙΟΣ : Ο έκτος μήνας του έτους, ήταν αφιερωμένος από τους Ρωμαίους στη θεά Juno (Ήρα), σύζυγο του Jupiter (Δίας), προστάτιδα του οίκου και του γάμου. ΙΟΥΛΙΟΣ : Ο έβδομος μήνας του έτους έχει 31 ημέρες και είναι αφιερωμένος στον Ιούλιο Καίσαρα ο οποίος θεωρείται ένας από τους τρεις μεγάλους στρατηλάτες του αρχαίου κόσμου. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ : Ο Αύγουστος οφείλει το όνομά του στον αυτοκράτορα Οκταβιανό ο οποίος τιμήθηκε από την Σύγκλητο με το προσωνύμιο Αύγουστος που σημαίνει σεβαστός. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ : Ο Σεπτέμβριος κατείχε την έβδομη θέση στη σειρά των μηνών, όπως δείχνει και το όνομά του καθώς septem στα λατινικά σημαίνει επτά. Όταν όμως καθιερώθηκε το ιουλιανό ημερολόγιο με πρώτο μήνα του έτους τον Ιανουάριο ο Σεπτέμβριος έγινε ένατος. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ : Από την λέξη octo που σημαίνει οκτώ πήρα ο Οκτώβριος το όνομά του μια και στο παλαιό ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο όγδοος μήνας. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ : Είναι ο τελευταίος μήνας του φθινοπώρου και ο μήνας που αρχίζει η συγκομιδή της ελιάς ενώ τελειώνει η σπορά και τα κοπάδια κατεβαίνουν στα χειμαδιά τους να ξεχειμωνιάσουν. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ : Decem στα λατινικά είναι το δέκα.

Στην αρχαία Ελλάδα όμως, οι μήνες ήταν εντελώς διαφορετικοί από όπως τους γνωρίζουμε σήμερα και σε κάθε περιοχή της Ελλάδος οι ονομασίες ήσαν διαφορετικές. Κάθε μήνας είχε τον δικό του συμβολισμό και την δική του γιορτή. Κάθε μέρα και κάθε μήνας είναι αφιερωμένα σε έναν ή περισσότερους θεούς. Η Νεομηνία (η πρώτη ημέρα του κάθε μήνα) είναι αφιερωμένη στην Εκάτη,  η 3η και η 13η στην Αθηνά, η 4η στον Διόνυσο και στην Αφροδίτη, η 6η στην Άρτεμις, η 7η στον Απόλλων, η 23η στον Ερμή και οι τρεις τελευταίες μέρες στους χθόνιους θεούς.Οι παρακάτω ονομασίες είναι οι πιο γνωστές από την αρχαιότητα:  Γαμηλιών (σελήνη Ιανουαρίου)27/12-25/1. Ανθεστηριών (σελήνη Φεβρουαρίου)26/1-23/2. Ελαφηβολιών (σελήνη Μαρτίου)24/2-25/3 . Μουνιχιών (σελήνη Απριλίου)26/3-23/4 . Θαργηλιών (σελήνη Μαϊου)24/4-23/5  . Σκιροφοριών (σελήνη Ιουνίου)24/5-21/6 . Εκατομβαιών (σελήνη Ιουλίου)22/6-21/7  πρώτος μήνας του αθηναϊκού ενιαυτού. Μεταγειτνιών (σελήνη Αυγούστου)22/7-19/8 . Βοηδρομιών (σελήνη Σεπτεμβρίου)20/8-18/9. Πυανεψιών (σελήνη Οκτωβρίου)19/9-17/10. Μαιμακτηριών (σελήνη Νοεμβρίου)18/10-16/11. Ποσειδεών (σελήνη Δεκεμβρίου)17/11-15/12.

Ευτυχισμένο και χαρούμενο το 2012!!!! Μία δύσκολη χρονιά που όμως μπορούμε να την διανύσουμε με αισιοδοξία!!!

 

Πηγή : tsekouratoi.blogspot

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αργολική Ανάπτυξη» στις 29/12/2011 Αρ. Φ. 596

 

THE 12 MONTHS AND THEIR MEANING

 

There are the first days of the winter solstice and we, like every year, change the date – new year. One change in essence is subjective since the last minutes of 2011 with the first minutes of 2012 with little time difference but we all say «Happy New Year.» But all the months of the year, each individually have their own importance!

JANUARY: The first month of the year took its name from the god of the Romans, the Janus . Janus was the god with two faces, which looked in opposite directions, so they called him the two-faced Janus . Both the persons symbolize the beginning and the end, the youth and old age, entry and exit. For this reason January is the first month of the year, looked in the past year and to the next. FEBRUARY: The name comes from the Latin verb meaning februare purge. It was dedicated to the god of Hades February and the dead that is why during the Roman ceremony is held basin and purification. MARCH: In the ancient Roman calendar was the first month of the year and was named Primus.After 46 BC was named  March and became the third month of the year dedicated to the god Mars. APRIL: The name comes from the Latin verb aperio meaning «open» because it opens the weather and blooming flowers. It was dedicated to the goddess Venus. MAY: The fifth month of the year took its name from the Roman goddess Maja (Maya). The name Maja came from the word midwife (nurse) mother of the god Hermes, who was dedicated. JUNE: The sixth month of the year, was dedicated by the Romans to the goddess Juno (Hera), wife of Jupiter (Zeus), protector of the house and marriage. JULY: The seventh month of the year has 31 days and is dedicated to Julius Caesar who is considered one of the three great generals of the ancient world. AUGUST: The August is named after the emperor Octavian, who was honored by the Senate in August nickname which means respected. SEPTEMBER: The September ranked seventh in the series of months, as indicated by its name and septem in Latin means seven. But when it introduced the Julian calendar with the first months of the year in January in September became the ninth. OCTOBER: The word octo means eight in October  got the name of one and the old Roman calendar was the eighth month. NOVEMBER: It is the last month of autumn and the month that begins the olive harvest and the sowing ends and the herds come down to winter quarters to spend the winter. DECEMBER: Decem in Latin, is ten.

In ancient Greece, however, months were completely different from as we know them today and in every region of Greece the names were different. Each month had its own symbolism and his own celebration. Every day and every month is dedicated to one or more gods. The Neominia (the first day of each month) is dedicated to Hecate, the third and 13th in Athens, the fourth to Dionysus and Aphrodite, the sixth to Artemis, the seventh to Apollo, Hermes and 23rd in the last three days the chthonic gods.The following names are best known from antiquity: Gamilion (moon of January) 27/12-25/1. Anthesterion (Moon February) 26/1-23/2.Elafivolion (Moon March) 24/2-25/3. Mounichion (April Moon) 26/3-23/4. Thargelion (Moon May) 24/4-23/5. Skiroforion (June Moon) 24/5-21/6. Ekatomvaion (moon of July) 22/6-21/7 first month of the Athenian YEAR. Metageitnion (August Moon) 22/7-19/8. Voidromion (Moon September) 20/8-18/9. Pyanepsion (October moon) 19/9-17/10. Maimaktirion (Moon November) 18/10-16/11. Poseideon (moon December) 17/11-15/12.

Happy and cheerful 2012!! It is a difficult year but we can go in it with confidence!

Source: tsekouratoi.blogspot

published in the newspaper «Argolid Development» on 29/12/2011 No. 596 F.

4 comments

  1. Σεπτέμβριος από το ΣΕΠΤΑ = επτά επειδή σεπτά είναι τα επτά μυστήρια των αρχαίων μας προγόνων που Υιοθέτησε και η εκκλησία μας, οι Ιταλοί σωστά λένε Σετε από το Ελληνικό ΣΕΠΤΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s