Skip to content

το πέμπτο στοιχείο

Μαρτίου 10, 2011

Εκεί που συναντώνται οι επιστήμες, οι θρησκείες και η φιλοσοφία βρίσκεται και η «ξεχασμένη» και απορριπτέα θεωρία του πέμπτου στοιχείου, η οποία θεωρία είναι γνωστή πρώτα από την αρχαία Ελλάδα. Οι περισσότεροι οδηγούν σε σύγκρουση τις επιστήμες με τις θρησκείες, τις επιστήμες με τη φιλοσοφία και τη φιλοσοφία με τις θρησκείες διότι κάποια φαινόμενα αποδεικνύονται και κάποια όχι. Όσοι όμως ψάχνουν να βρουν την γνώση μπορούν άνετα να αποδείξουν ότι στα περισσότερα γραφόμενα ή μη, όλα τα παραπάνω κάπου έχουν ένα (ή και περισσότερα) κοινά σημεία.

Το πέμπτο στοιχείο λοιπόν ή αλλιώς η πεμπτουσία είναι γνωστό πρώτα από την αρχαιότητα και τους αρχαίους μας συγγραφείς, το οποίο το αναφέρουν συχνότατα συνήθως ως την κατοικία των θεών. Σύμφωνα με τις παλιές αντιλήψεις ο αιθέρας ήταν το υλικό που γέμιζε τον χώρο του σύμπαντος γύρω από την γήινη σφαίρα. Η θεωρία αυτή έχει απορριφθεί από τους Μάικελσον και Μόρλεϋ το 1887 ως μη αποδεικτέα, όπως και άλλες πάρα πολλές σημαντικές αντιλήψεις οι οποίες απορρίπτονται συνήθως για άλλους σκοπούς. Κάτι παραπάνω όμως θα ήξερε σίγουρα ο Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης ο οποίος είναι δύσκολος στο να αποκωδικοποιηθούν τα γραπτά του μέχρι και σήμερα. Ο αιθέρας σχετίζεται με άλλες μορφές ενέργειας, αλλά είναι τελείως διαφορετικός από αυτές. Είναι η θεμελιώδης αιτία δημιουργίας μετεωρολογικών, ηλιακών και βαρυτικών φαινομένων. Είναι η πρωταρχική, αρχέγονη, συμπαντική, κοσμική, ζωική ενέργεια, που ταυτίζεται πρακτικά και φιλοσοφικά με: τον Αιθέρα του Αριστοτέλη.

Για τη φυσική του 19ου αιώνα, ο Αιθέρας ήταν το αβαρές ρευστό, που υπήρχε παντού στο χώρο και μέσα στα υλικά αντικείμενα. Ήταν «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών», δηλαδή όπως ακριβώς θεωρείται ότι είναι ο Θεός, στη χριστιανική ή  και σε άλλες θρησκείες! Ήταν το μέσο που δρούσαν οι δυνάμεις από απόσταση. Η έννοια του αιθέρα φαίνεται να είναι υπερβατική, αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Αγγίζει και τον απτό κόσμο μας. Σύμφωνα με τους Ορφικούς: «έν δέ δέμας βασίλειον, εν ώ τάδε πάντα κυκλείται, πύρ καί ύδωρ καί γαία καί αιθήρ.. . »  Σύγχρονοι ερευνητές (Δ. Δημόπουλος) ερμηνεύουν το περίφημο «Ε» που βρισκόταν στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, ως αριθμητικά παραπεμπτικό σ’ αυτήν ακριβώς την πέμπτη ουσία! Λόγω της «λεπτής» υφής του, δικαιολογημένα ο Αιθέρας έχει συνδυαστεί και με την Ύλη και με το Πνεύμα . Αν έρθουμε λίγο στις μέρες μας και πάμε στο «κοντινό» και περίφημο πείραμα του CERN θα διαπιστώσουμε ότι το Μποζόνιο (ή αλλιώς το σωματίδιο του θεού) που «ανακαλύφθηκε» ένα νέο υποαταμικό σωματίδιο πού κατά 99%(!;) είναι το άπιαστο σωματίδιο που οι φυσικοί αναζητούσαν εδώ και 40 χρόνια! Είναι το θεμελιώδες σωματίδιο από το οποίο γεννάται η μάζα των άλλων σωματιδίων και σε τελική ανάλυση, η ύλη του σύμπαντος κόσμου!!!!

Πνεύμα και ψυχή : κάτι που δεν γεννιέται δεν πεθαίνει, κάτι που δεν αρχίζει δεν τελειώνει και ποτέ, κάπως έτσι είναι και η φιλοσοφική έννοια του αιώνιου και άφθαρτου. Όσο για τα τέσσερα στοιχεία : φωτιά, νερό, γη και αέρας το πέμπτο στοιχείο που αναφέρεται ως αιθέρας δεν μπορεί να είναι το πέμπτο…. κάποιο λάθος έχει γίνει και πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο (εφόσον συμπεριλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι και περισσότερα). Διότι είναι και συνάμα η κατοικία των θεών, το ανεξήγητο και αυτό το οποίο ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει και πιθανόν να μην το ανακαλύψουμε και ποτέ. Μην ξεχνάμε ότι το σύμπαν κρύβει πολλά μυστικά και κάπου εκεί στις 11, ή και περισσότερες, διαστάσεις του (εμείς ζούμε σε τέσσερις διαστάσεις), κρύβεται ο αιθέρας και οι ιδιότητες του. Κάπου εκεί βρίσκονται και οι ψυχές των δικών μας ανθρώπων……

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 9/3/2011 Αρ. Φ. 878

 

THE FIFTH ELEMENT

There where encountered the sciences, religion and philosophy is also the «forgotten» and dismissed the fifth element theory, which theory is first known from ancient Greece. Most lead to a conflict of science with religion, science to philosophy and the philosophy of religion as a phenomenon demonstrated and some not. Anybody looking for knowledge can easily show that in most writings or not, all these have some one (or more) in common.

The fifth element, then, otherwise the heart is first known from antiquity and our ancient writers who mention it often usually the home of the gods. Under the old perceptions ether was the material that filled the space of the universe around the globe. This theory has been rejected by Michelson and Morlef in 1887 as a non-demonstrable, as in many other important concepts which are usually rejected for other purposes. But more will certainly knew that Aristotle Stageiritis which is difficult to decode his writings since today. The ether is associated with other forms of energy, but is completely different from them. It is the fundamental cause of weather, solar and gravitational phenomena. It’s original, primitive, universal, cosmic, animal energy, which coincides with a practical and philosophical: the ether of Aristotle.

For the 19th-century physics, Ether was weightless fluid, which existed everywhere in space and in material objects. It was «omnipresent and fills everything, that is just considered to be God, in Christian or other religions! It was the way the forces that acted at a distance. The concept of the ether seems to be transcendent, but that’s not all! Touching and tangible world. According to the Orphic ‘ this kingdom, in whom such and such always cycles, fire and water and earth and ether .. . «Contemporary researchers (D. Dimopoulos) interpret the famous ‘E’ stood in the temple of Apollo at Delphi as a referral number on it just the fifth stuff! Given the subtle texture rightly Ether is combined with Matter and Spirit. If you get a bit today and go to ‘close’ and the famous CERN experiment will see that the Boson (or particle of God) who «discovered» a new ypoatomic particle of 99 %(!;) is elusive particle that physicists searching for 40 years! It is the fundamental particle from which arises the mass of other particles in the final analysis, the material of the universe!!

Spirit and soul: something that is born dies, something that does not begin never ends, like this is the philosophical concept of eternal and indestructible. As for the four elements: fire, water, earth and air the fifth element is referred to as ether may not be the fifth …. is incorrect and should be the first element (if included everything else that is more). Because it is yet the abode of gods, inexplicable and what we still have not discovered and could not discover it, ever. Do not forget that the universe holds many secrets, and somewhere in 11 or more, dimensions (we live in four dimensions), the ether and hiding properties. Somewhere there are the souls of our people … …

published in the newspaper «Observer» on 9/3/2011 No. 878 F.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: