Skip to content

το ψεύτικο ρητό του Ισοκράτη

Ιανουαρίου 28, 2011

Από την παραπληροφόρηση των ημερών μας, δεν θα έμεναν απ’ έξω και τα αρχαία μας συγγράμματα, τα οποία κάποιοι «αλλάζουν» όπως τους βολεύει για να περάσουν τις απόψεις τους και τα σχέδιά τους. Αυτό το καταφέρνουν μερικώς διότι οι περισσότεροι από εμάς δεν διασταυρώνουμε τις πληροφορίες μας από τις πηγές (από τις βιβλιοθήκες δηλαδή) και «καταπίνουμε» όποια πληροφορία μας δοθεί. Το διαδίκτυο είναι μερικές φορές πηγή παραπληροφόρησης και προπαγάνδας διότι μία ψευδή είδηση μπορεί να αναρτηθεί χωρίς να τεκμηριωθεί από πολλές ιστοσελίδες και να την πιστέψουμε ως αληθινή.

Θα θυμάστε όλοι το περίφημο «ρητό του Ισοκράτη» το οποίο αναφερόταν στην Δημοκρατία μας που αυτοκαταστρέφεται και το οποίο κυκλοφόρησε τον θερμό Δεκέμβρη του 2008 και συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα. Το ψευτο-ρητό αυτό λοιπόν δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα καλοστημένο σχέδιο παραπληροφόρησης και που συνδεόταν με τα γεγονότα του Δεκέμβρη με σκοπό να πείσει τους πολίτες ότι το πολίτευμα μας αυτοκαταστρέφεται από εμάς τους ίδιους. Έγραφαν λοιπόν πολλές εφημερίδες και ιστοσελίδες το ψευτο-ρητό το οποίο το είχαν βαπτίσει ως ρητό του Ισοκράτη :  «Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία». Είναι ιεροσυλία να χρησιμοποιείται το όνομα του Ισοκράτη (ή οποιουδήποτε άλλου αρχαίου συγγραφέως μας) για να υποκινούνται σχέδια και απόψεις μερικών. Το πραγματικό ρητό του Ισοκράτη λοιπόν, το οποίο και τροποποιήθηκε και αλλοιώθηκε είναι, από το βιβλίο του «Αεροπαγητικός Λόγος», το παρακάτω : «Διότι εκείνοι που διοικούσαν την πόλη τότε (ενν. στην εποχή του Σόλωνα και του Κλεισθένη), δεν δημιούργησαν ένα πολίτευμα το οποίο μόνο κατ’ όνομα να θεωρείται το πιο φιλελεύθερο και το πιο πράο από όλα, ενώ στην πράξη να εμφανίζεται διαφορετικό σε όσους το ζουν· ούτε ένα πολίτευμα που να εκπαιδεύει τους πολίτες έτσι ώστε να θεωρούν δημοκρατία την ασυδοσία, ελευθερία την παρανομία, ισονομία την αναίδεια και ευδαιμονία την εξουσία του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ένα πολίτευμα το οποίο, δείχνοντας την απέχθειά του για όσους τα έκαναν αυτά και τιμωρώντας τους, έκανε όλους τους πολίτες καλύτερους και πιο μυαλωμένους». Δεν μιλάει πουθενά για Δημοκρατία που αυτοκαταστρέφεται λοιπόν.

Παρόμοια αλλοίωση και πάλι με «πρωταγωνιστή» τον Ισοκράτη (φαίνεται τον προτιμούν ίσως γιατί δεν διαβάζεται όσο π.χ. ο Πλάτων),  είναι το κείμενο για τους μετέχοντες στην Ελληνική παιδεία. Πουθενά δεν αναφέρει ο Ισοκράτης και κανένας άλλος Έλληνας συγγραφέας ότι «Έλληνες είναι όσοι μετέχουν στην Ελληνική παιδεία», αλλά ο Ισοκράτης στο έργο του «Πανηγυρικός» μας τα λέει εντελώς διαφορετικά : «Τόσο πολύ ξεπέρασε η πόλη μας (η Αθήνα) τους υπόλοιπους ανθρώπους στη σκέψη και στο λόγο, ώστε οι μαθητές της έγιναν δάσκαλοι των άλλων, και το όνομα των Ελλήνων το έχει κάνει να φανερώνει όχι πλέον τη φυλή αλλά τη διάνοια, με αποτέλεσμα περισσότερο να αποκαλούνται Έλληνες αυτοί που μετέχουν στη δική μας παιδεία παρά στην κοινή καταγωγή». Γι αυτό και η γλώσσα μας μιλάει για Ελληνιστές δηλ. τους αλλοδαπούς καθηγητές των Ελληνικών όπως π.χ. η Γαλλίδα Ελληνίστρια Ζακλίν Ντε Ρομιγύ ή ο Ισπανός Ελληνιστής Χουάν Κοντέρχ!!! Επικροτεί δηλαδή ο Ισοκράτης όσους είναι φιλέλληνες και διαδίδουν τον Ελληνικό πολιτισμό, τους θεωρεί πολύ σημαντικούς και άξιους (όπως και είναι).  Να σημειωθεί ότι ο Πανηγυρικός συντάχθηκε για να απαγγελθεί στην εκατοστή Ολυμπιάδα το 380 π.Χ. στην οποία συμμετείχαν μόνο Έλληνες.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφεύγουμε να διαβάζουμε λανθασμένα κείμενα; Να διαβάζουμε κατευθείαν τις πηγές και αν δεν έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε αυτό, να ψάχνουμε όσο μπορούμε με σκοπό την διασταύρωση πληροφοριών. Κοινώς, δεν πρέπει να «καταπίνουμε» ότι μας σερβίρεται και ιδιαίτερα όταν αυτό δεν έχει κάποια πηγή και θεωρείται «ύποπτο». Δυστυχώς πολλοί καθηγητές δεν γνωρίζουν όσο θα έπρεπε τις πηγές με αποτέλεσμα το λάθος να «εκκολάπτεται» από το σχολείο και να φτάνει μέχρι την πληροφόρηση έντυπη ή διαδικτυακή.

 

Πηγές : Ισοκράτης, Απόσπασμα επιστολής τής φιλολόγου Άννας Τζιροπούλου – Ευσταθίου, πρός τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλο, τήν 6η Νοεμβρίου τού 2000, η οποία εδημοσιεύθη σέ τεύχος τού περιοδικού “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”)

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 26/1/2011 Αρ. Φ. 872

FALSE SAYING OF ISOCRATES

On the misinformation of our days, it would stay outside and our ancient writings, some people «change» as it suits them to pass their views and plans. They achieve this partly because most of us do not cross-check our information from sources (ie libraries) and «swallow» any information given to us. The Internet is sometimes a source of misinformation and propaganda as a false news can be posted without documented by numerous websites and to believe as true. 

We all remember the famous ‘saying of Isocrates’ which refers to the Republic our self destructive, which was released in a warm December 2008 and continues to operate today. The pseudo-maxim then was nothing more than a laid out plan and misinformation associated with the events of December in order to convince citizens that the constitution of our self destructive ourselves. They wrote so many newspapers and websites in pseudo-maxim which had been baptized as saying of Isocrates: «Our democracy destroys itself, because it abused the right to freedom and equality, because it taught people to believe the audacity as a right, the illegitimacy as liberty, impudence of speech as equality and anarchy as bliss». It is sacrilege to use the name of Isocrates (or any other ancient author’s us) to lever some plans and views. The real motto of Isocrates , which is amended and altered from the book «Aeropagitikos Speech», is the following: «For those who ruled the city then (coming in the era of Solon and Cleisthenes), it created a constitution which only nominally be considered the most liberal and most gentle of all, while in the act to appear differently to those who live; not a regime that educates the public to believe the irresponsibility democracy, freedom of illegality, fairness and prosperity of the nerve power of everyone to do what he wants, but a regime which, showing his dislike for those who made them and punishing them, did everyone’s best and most sagacious». It speaks nothing about Democracy that is self destructive.

Similar alteration and again with «starring» Isocrates (it seems they prefer it because he is not being read as much as the back), is the text of the participants in the Greek culture. Nowhere says Isocrates and no other Greek author that «Greeks are those who participate in Greek culture», but Isocrates in his» Speech » says quite differently:» So far surpassed our city (Athens) other people thinking and the reason that the students became teachers of others, and the name of the Greeks have done to reveal rather than race, but the mind, leading to more Greeks called them involved in our education rather than common ancestry . That is why our language speaks Hellenists ie foreign teachers of Greek such as The French Hellenist Jacqueline De Romigy or Spaniard Juan Hellenist Konterch! Isocrates that welcomes those who are pro-and spread the Greek culture, considers it very important and worthy (as is). Please note that the Speech was drawn to the charged one hundredth Olympiad in 380 BC involving only the Greeks.

What can we do to avoid wrong to read texts? Please read through the sources and if you do not have time to do it to look as much as possible to the intersection of information. Commonly, it has to «swallow» that served us particularly when it has no source and is considered «suspicious.» Unfortunately, many teachers do not know as I have sources result in the error «hatches» from the school and goes to the information printed or online.

Sources: Isocrates, Extract letter philologist Anna Tziropoulou – Efstathiou, to the President of the Republic, Mr. Constantine. Stephanopoulos, 6 November 2000, which was published in an issue of the magazine «GREEK EDUCATION)

published in newspaper «Observer» on 26/1/2011 No. 872 F.

Advertisements
4 Σχόλια
 1. Αγαπητή Δέσποινα,
  Εδώ και 13 χρόνια προετοιμάζομαι να δώσω την απάντηση στους Έλληνες, και όχι μονο σχετικά με το ερώτημά σου «Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφεύγουμε να διαβάζουμε λανθασμένα κείμενα; Να διαβάζουμε κατευθείαν τις πηγές και αν δεν έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε αυτό, να ψάχνουμε όσο μπορούμε με σκοπό την διασταύρωση πληροφοριών.»
  Ελπίζω να τελειώσω το βιβλίο μου σε περίπου 1 χρόνο, εν τω μεταξύ πάρε μία γεύση απ’ αυτό.
  hellenicwisdom.blogspot.com
  Συγχαρητήρια για το άρθρο σου.
  Φιλικά
  Σταύρος Χόης

 2. enimerwsi permalink

  ευχαριστώ για το σχόλιο σας….. θα ήταν μεγάλη μου χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μου όταν βγει το βιβλίο διότι με ενδιαφέρει και αν μπορώ να βοηθήσω κάπου θα το κάνω…
  θα δω το μπλογκ σας άμεσα…..
  ΔΔ

 3. Μινώταυρος permalink

  Reblogged this on Μινώταυρος.

 4. Πολὺ ὡραῖα ἐργασία Δέσποινα!
  Διότι ἐρμηνεύουν κατὰ πὼς τοὺς βολεύει!
  Ἀγνόησαν τὸ ἀπρόσωπον «δοκεῖν» ποὺ ξεκαθαρίζει τὸ τοπίον!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: