Skip to content

με πρωτοβουλία Καμιζή ενημέρωση για «Καλλικράτη»

Δεκέμβριος 17, 2010

Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ερμιονίδας Δημήτριο Καμιζή συγκέντρωση για την ενημέρωση πολιτών, υπαλλήλων του Δήμου και Δημοτικών συμβούλων με θέμα τον «Καλλικράτη» καθώς πλέον αλλάζουν πολλά πράγματα από όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα. Με αντίπαλο, λοιπόν, τα προβλήματα (όπως τόνισε ο κ. Καμιζής) ξεκινάει η νέα Δημοτική αρχή την θητεία της και δεν ενασχολείται με το παρελθόν παρά μόνο όσο χρειάζεται.

Στην ενημερωτική αυτή συγκέντρωση είχαν προσκεκληθεί οι κύριοι Μπαλτάς, Κρητικός και Ραγκούσης, ο οποίος κ. Ραγκούσης έκανε μία ανάλυση στον νέο θεσμό του «Καλλικράτη», στις αλλαγές που αυτός φέρει αλλά και στις αυξημένες υποχρεώσεις του Δήμου ιδιαίτερα στο διαδικτυακό επίπεδο.

Σχετικά με το Σύστημα διακυβέρνησης : το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις 2/1/2011, οι αρμοδιότητες του Δημάρχου θα είναι σαφώς περισσότερες εφόσον οι «ομάδες» που υφίστανται στον «Καλλικράτη» είναι περισσότερες. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων ορίζεται με βάση τον πληθυσμό του Δήμου. Μία άλλη αλλαγή που επιφέρει ο νέος θεσμός είναι η «εκτελεστική επιτροπή», μία επιτροπή που αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκροτείται η «οικονομική επιτροπή» όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου , η «επιτροπή διαβούλευσης» και η «επιτροπή ποιότητας ζωής» για θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκροτούνται επίσης τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Σχετικά με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (το σύστημα διαύγεια) : πρέπει τα πάντα να αναρτώνται στο διαδίκτυο παίρνοντας έναν αριθμό διαδικτυακού πρωτοκόλλου (αριθμός ανάρτησης), διαδικασία η οποία αν δεν γίνει (εκ παραλήψεως) σημαίνει ότι η απόφαση θα είναι σαν να μην έχει παρθεί ποτέ. Γι αυτό σε αυτό το θέμα, τόνισε ο κ. Ραγκούσης, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή τηρήσεως της διαδικασίας.

Επίσης, έγιναν αρκετές ερωτήσεις μερικές από τις οποίες αφορούσαν τις συγχωνεύσεις που θα γίνουν σε κάποιους φορείς αλλά και τις λεπτομέρειες λειτουργίας της κάθε επιτροπής. Με λίγα λόγια ο «Καλλικράτης» απαιτεί πολλή δουλειά από όλους με έμφαση στη λεπτομέρεια και μεγάλη προσοχή όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξεως (οι οποίες θέτονται παντού σε κάθε απόφαση). Καθώς το προσωπικό των Δήμων είναι λιγοστό και καθώς δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προσλήψεων θα πρέπει η κινητοποίηση των εθελοντών να είναι μαζική και αποτελεσματική. Θα τα καταφέρουμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της αναβάθμισης του Δήμου μας όσο και αν αυτό δυσκολεύεται μέσω του «Καλλικράτη». Διότι δεν παίζουν ρόλο μόνο τα κονδύλια και τα χρήματα αλλά οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ηγεσία του τόπου και η θέληση τους.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 15/12/2010 Αρ. Φ. 867

 

DIMITRIS KAMIZIS INFORMS THE CITIZENS ABOUT «KALLICRATES»

On Friday, December 10, 2010 was initiated by Mayor of Hermionida Dimitris Kamizis a  gathering to inform citizens and officials of the City Municipal Council on the «Kallikrates» as is changing many things as we know today. With the only opponent the problems (as pointed out by Mr. Kamizis) starts the new municipal authority service and is not involved with the past only as needed.

In this information gathering were the main visitors  Mr Baltas, Mr Kritikos and Mr. Ragousis which Mr. Ragousis made an analysis of the new institution of «Kallikrates, the changes he has and the increased obligations of the municipality particularly in the online level.

About the System of the government: the first City Council will convene on 2/1/2011, the powers of the Mayor will be more clearly when the «groups» existing in «Kallikrates» is more. The number of Deputy Mayors is defined by the population of the municipality. Another change brought about by the new institution is the «executive committee, a committee comprising the Mayor and Deputy Mayors and monitors and controls the operation and enforcement of judgments of the Municipal Council. Established the Economic Committee on the finances of the municipality, «the committee consultation» and «committee quality of life» issues for the protection of the environment. Also establish boards of local communities.

For the decisions of the City Council (the system clarity): everything should be posted on the internet taking a number of Internet Protocol (number of suspension), a process which if not done (by omission) means that the decision would be like not to have ever taken. So in this issue, said Mr. Ragousis should be given great attention to observe the process.

Moreover, several questions, some of which were the mergers will take place in some institutions but also the operating procedures of each committee. In short the «Kallikrates» requires hard work by everyone with an emphasis on detail and great attention to the expiry dates (which are put everywhere in every decision). As the staff of municipalities are scarce and because there is the possibility that recruitment will be the mobilization of volunteers to be massive and effective. You will be able to win the big challenge of upgrading our municipality and if this difficulty through «Kallikrates. Because it does not play a role only the money and the money but the people who make up the leadership of the country and will.

published by the newspaper «Observer» on 15/12/2010 No. 867 F.

 

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: