Μετάβαση στο περιεχόμενο

μνημεία σε απόγνωση 3. – Ακαδημία Πλάτωνος

Μαΐου 7, 2010

«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω μου την στέγη» ήταν η επιγραφή στην είσοδο στην Ακαδημία του Πλάτωνος στην αρχαία Αθήνα ή αλλιώς στον πρόγονο των σημερινών πανεπιστημίων η οποία σημαίνει «δεν μπορεί να περάσει κάποιος την στέγη (της Ακαδημίας) χωρίς να γνωρίζει γεωμετρία»! Ένας αρχαιολογικός χώρος μεγάλης αξίας σε παγκόσμια κλίμακα που βρίσκεται ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Λένορμαν, στην άκρη του Κολωνού, με έκταση περίπου 150 στρεμμάτων, που αν βρισκόταν σε άλλη χώρα σίγουρα θα ήταν ένα από τα διαμάντια της χώρας αυτής. Στην Ελλάδα όμως όχι απλά δεν τυγχάνει αρχαιολογικής προστασίας και αξιοποίησης αλλά αντιθέτως έχει μετατραπεί σχεδόν σε σκουπιδότοπο τα τελευταία χρόνια.

Λίγα ιστορικά στοιχεία. Η ίδρυση της Ακαδημίας αυτής, αποτελεί καθίδρυμα φιλοσοφικής έρευνας και παιδείας. Η Ακαδημία αυτή ακόμα, έμελλε να αποτελέσει μέγιστο γεγονός στην ιστορία της φιλοσοφίας και της επιστήμης και έμμεσα της πολιτικής. Ο Πλάτωνας δίδαξε σ’ αυτή επί 40 περίπου χρόνια και πάντοτε προφορικά. Κοντά του μαθήτευσαν και συνεργάστηκαν με την Ακαδημία του προικισμένοι και δημιουργικοί άνδρες με κορυφαίο τον μέγα φιλόσοφο Αριστοτέλη που μαθήτευσε στην Ακαδημία για 20 ολόκληρα χρόνια! Ακόμα, η Ακαδημία, εκτός από τον κάδο της φιλοσοφίας, σπουδαία έρευνα έκανε και στο πεδίο των μαθηματικών με καίριες ανακαλύψεις στη γεωμετρία προπάντων. Επίσης, υπήρξε σπουδαστήριο πολιτικής επιστήμης αλλά και θεωρίας του δικαίου. Οι κλάδοι της φιλοσοφίας στην Ακαδημία χωρίζονταν ως : Α) “Αρετολογία” και ψυχολογία, Β) Πολιτειολογία, Γ) Οντολογία και διαλεκτική και Δ) Άλλοι κλάδοι της φιλοσοφίας. Γενικά, η πλατωνική φιλοσοφία είναι ιδεοκρατική. Εισάγει δηλαδή τη θεωρία των ιδεών. Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως τα ενδιαφέροντα της Ακαδημίας, δεν περιορίζονταν μόνο στην φιλοσοφία με τη στενή έννοια αλλά επεκτείνονταν στις επιστήμες. Το τέλος αυτής της λαμπρής Ακαδημίας, έρχεται το 529 μ.Χ. μετά από εννέα αιώνες λειτουργίας, αφού την έκλεισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός.

Ερχόμενοι στο σήμερα, διαπιστώνουμε την αθλιότητα από την παρούσα κυβέρνηση (όπως ακριβώς και με τις προηγούμενες), να κινδυνεύει ο αρχαιολογικός χώρος με τσιμεντοποίηση και εκμετάλλευση για να μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο. Με δελτίο τύπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προέβη σε αναστολή οικοδομικών αδειών στην περιοχή βορείως του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή του αρχαιολογικού άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος. Οι μόνοι που αντιδρούν; Οι κάτοικοι της περιοχής που κατανοούν την σημαντικότητα της Ακαδημίας ως παγκόσμια κληρονομιά, κάνοντας πολλές κινήσεις τα τελευταία χρόνια με τελευταία ενέργεια μια πορεία στις 24 Μαρτίου 2010. Με τη βοήθεια ομάδας φοιτητών της Αρχιτεκτονικής κατέγραψαν την εικόνα της περιοχής, υπό την επίβλεψη καθηγήτριας και επεξεργάστηκαν τις πρώτες θέσεις για την ανάδειξη της υποβαθμισμένης σήμερα περιοχής.

Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος αν αξιοποιούταν σωστά θα μπορούσε να διαφυλαχτεί και να ήταν προσβάσιμος σε επισκέπτες όπως πολλοί άλλοι αρχαιολογικοί χώροι στην χώρα μας. Και ειδικότερα η τοποθεσία του, στο κέντρο της Αθήνας, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με μουσείο ή βιβλιοθήκη – να παραπέμπει δηλαδή ο χώρος σε πανεπιστήμιο της αρχαιότητας. Αλλά μάλλον για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει οι κινητοποιήσεις όχι μόνο από τους κατοίκους της περιοχής αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος να ενταθούν για να φέρουν αποτέλεσμα. Και το παρών θα πρέπει να το δηλώσουμε όλοι, είτε παρευρισκόμενοι εκεί είτε ενημερώνοντας όλο και περισσότερο κόσμο για την καταστροφή στην οποία υπόκεινται η Ακαδημία.

Πηγές : ιστορία, schizas.com, εφημερίδα «Καθημερινή»

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 5/5/2010 Αρ.Φ. 835

MONUMENTS IN DESPAIR 3. PLATO’S ACADEMY

«Let no one un-geometric will enter the academy» was the inscription at the entrance to the Academy of Plato in ancient Athens, or otherwise in the ancestor of today’s universities, which means «can not pass someone’s home (the Academy) without knowing geometry! An archaeological site of great value in the world located between Avenue of Athens and Lenorman the edge of the Agora, with an area of approximately 150 acres, which if located in another country will surely be one of the jewels of this country. In Greece, however, not only does not qualify for archaeological protection and exploitation, but instead has become almost a wasteland in recent years.

Few historical figures. The establishment of this Academy is based on philosophical research and education. The Academy is still meant to be a major event in the history of philosophy and science and indirect policy. Plato taught in this for 40 years and are still spoken. Next to him have studied and worked with the Academy of talented and creative men leading the great philosopher Aristotle, who studied at the Academy for 20 years! Still, the academy, except for the bucket of philosophy, did important research in the field of mathematics to key discoveries in geometry above. Also, the seminary was political science and theory of law. Branches of philosophy at the Academy were divided as: A) «Aretologia» and psychology, B) Political Scientist, C) and dialectical ontology and D) Other branches of philosophy. Overall, the Platonic philosophy is based on ideas. That introduces the theory of ideas. We, therefore, that the interests of the Academy were not limited to philosophy in the strict sense, but expanded in the sciences. The end of this illustrious academy, comes in 529 AD after nine centuries of operation, after the Emperor Justinian closed.

Coming in today, we see the misery in this government (like previous), jeopardizing the archaeological site and concreting of farm to become a mall. In a press release the Ministry of Environment Energy and Climate Change held in suspension of building permits in the area north of Olive Grove City of Athens and especially in the archaeological grove of the Academy of Plato. The only people who respond? The locals who understand the importance of the Academy as a world heritage site, making several moves in recent years, the last a path of action on 24 March 2010. With the help of a group of architecture students recorded the image of the area under the supervision of a teacher and worked on the first positions for the enhancement of degraded area today.

The specific archaeological site if it  were used correctly could be preserved and be accessible to visitors, like many other archaeological sites in Greece. More specifically, the location of the center of Athens, could be combined with a museum or library – is to refer the site to the University of seniority. But rather to happen should the protests not only from locals but from other parts of Greece to step up to produce results. And this we should all say, either there or bystanders are increasingly informing people about the destruction of the subject by the Academy.

Sources: History, schizas.com, newspaper «Kathimerini»

published by the newspaper «Observer» on 05/05/2010 Ar.F. 835

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: