Skip to content

ομιλία Μάκη Βορίδη στο Ναύπλιο για την απόδοση Ελληνικής ιθαγένειας

Μαρτίου 11, 2010

Το Σαββάτο 27/2/2010 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ομιλία του βουλευτή του ΛΑΟΣ Μάκη Βορίδη στο Βουλευτικό Ναυπλίου για το θέμα της ιθαγένειας αλλά και για όσα συνεπάγεται η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχέδιου και σε άλλους τομείς όπως το ασφαλιστικό, η υγεία, η παιδεία και γενικά η κοινωνική προσαρμοστικότητα.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε προς συζήτηση την περασμένη Παρασκευή και πέρα απ’ όσα αναφέραμε στο φύλλο 824 στις 17/2/2007 στο άρθρο «φάκελος : ιθαγένεια», ο κ. Βορίδης μας έκανε γνωστές και τις υπόλοιπες πτυχές των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν με την προώθηση αυτού του νομοσχεδίου. Οι, ήδη, υπάρχουσες νομιμοποιήσεις αλλοδαπών έχουν γίνει με τις κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ και τώρα προωθείται η χορήγηση ιθαγένειας με τον πιο εύκολο τρόπο από όλες τις χώρες που δίνουν στους αντίστοιχους αλλοδαπούς τους ιθαγένειες. Δηλαδή για να γίνει κάποιος πολίτης μιας χώρας και να αποκτήσει δικαιώματα πρέπει να είναι στην χώρα αυτή κάποια έτη, να γνωρίζει τη γλώσσα, την ιστορία, την κουλτούρα της χώρας αυτής και φυσικά να μπορεί να αποδείξει ότι στην χώρα έχει έρθει ΝΟΜΙΜΑ, πολύ βασικό το τελευταίο. Το ΠΑΣΟΚ όμως θεωρεί ως «δικαιολογητικό» την φοίτηση σε σχολείο 6 χρόνια!!! Επίσης δίνει δικαίωμα ψήφου σε χιλιάδες μετανάστες στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές του 2010 με την προϋπόθεση ολιγοετής παραμονής στην χώρα!!!

Ας επικεντρωθούμε όμως σε σημεία της ομιλίας του κ. Βορίδη : «κάποιος μουσουλμανικού θρησκεύματος (ο οποίος δεν είναι προσωρινός διαμένων αλλά μόνιμος κάτοικος με ταυτότητα και διαβατήριο), γίνεται Έλληνας πολίτης, και έρχεται και λέει – που θα θρησκευόμαστε εμείς Δήμαρχε;;; οι Ναυπλιώτες είστε έτοιμοι γι αυτό; ……. Και αν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη σέχτα θρησκείας που λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να κυκλοφορούν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είμαστε διατεθειμένοι  να το δούμε αυτό στην παραλία του Ναυπλίου, τις μπούργκες δηλαδή;…. πρέπει να εξετάζουμε και τις πολιτιστικές πραγματικότητες ταυτόχρονα με την τυπική αντίληψη της ιθαγένειας και όχι την απλή 5ετή παραμονή….. γιατί αυτοί που τα ρυθμίζουν αυτά δεν πάνε μια βόλτα στο Βερολίνο να δουν αν η Τουρκική κοινότητα έχει ενσωματωθεί, γιατί δεν πάνε στην Γαλλία να δουν αν έχει ενσωματωθεί η γ’ γενιά Αράβων;». Δεν είναι επίσης τυχαία τα πρόσωπα που «μπαίνουν» σε θέσεις, για να αλλάζουν την ιστορία μας και να την θυσιάσουν στο βωμό του πολυπολιτισμού.

Εκτός από τα προβλήματα ενσωμάτωσης των διαφορετικών πολιτισμών στον δικό μας, έγιναν αναφορές και στα προβλήματα που έχουμε σε ασφαλιστικό, υγεία και παιδεία. Τόνισε ο κ. Βορίδης, σχετικά με το ασφαλιστικό :  «οι άνθρωποι αυτοί για να διασφαλίσουν την άδεια παραμονής τους, παίρνουν μόνο το απαιτούμενο μέρος εισφορών. Από αυτό το μικρό μέρος των ασφαλιστικών εισφορών αποκτούν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους χρεοκωπήσεως των ασφαλιστικών μας ταμείων». Συνέχισε με το ποινικό και δικαστικό πρόβλημα μας, πως εφόσον το 50% στις φυλακές είναι αλλοδαποί, όλοι όσοι ασχολούνται μαζί τους πάλι από εμάς πληρώνονται οπότε και πάλι σε αυτόν τον τομέα έχουμε έλλειμμα. Ρώτησε σχετικά με την παιδεία : «πόσο έχει επιβαρυνθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα από την παρουσία τους, εφόσον έχει υπογραφεί μια σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού που λέει ότι όταν ένα παιδί βρίσκεται σε μια χώρα νόμιμα ή παράνομα δεν μπορούμε να του στερήσουμε το δικαίωμα του για μάθηση!!! Πόσο καθυστερούν το επίπεδο εκπαιδεύσεως της τάξης και πόσα προνόμια απολαμβάνουν χωρίς να έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ». Σχετικά με την οικονομία είπε : « πόσα χρήματα φεύγουν από την Ελλάδα για τις χώρες τους;;;;…….. και πόσο είναι το ποσό του παραεμπορίου στα πεζοδρόμια όταν ο καταστηματάρχης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ενοίκιο, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές στο κράτος;…. όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων  – τι νόημα έχει να πιάνουμε τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους που κάνουν ένα μεροκάματο –  ενώ οι δικοί μας όμως μπορούν να πάνε στο αυτόφωρο γιατί δεν πληρώνουν τους φόρους ή τις επιταγές τους!!!»

Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση από την ομιλία του κ. Βορίδη όμως ήταν το θέμα με τους ομογενείς μας, οι οποίοι ομογενείς μας είναι Έλληνες, και δεν ψηφίζουν « το ΛΑΟΣ συμφώνησε, 151 βουλευτές τότε της ΝΔ και 10 τότε του ΛΑΟΣ, διαφώνησε ΠΑΣΟΚ και αριστερά και η πρόταση δεν πέρασε!!! Αλλά για να δώσουν δικαίωμα ψήφου στους αλλοδαπούς απαιτούνται 151 βουλευτές… Σε τι είδους κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας;;»

Ρεπορτάζ.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «παρατηρητής» στις 10/3/2010 Aρ.Φ. 827

MAKIS VORIDIS SPEECH AT NAUPLIO ABOUT GIVING THE GREEK CITIZENSHIP

The Saturday 27/2/2010 held successfully the speech by Mr Makis Voridis of LAOS at the «Advisory» in Nauplion on the issue of citizenship but also for those involved in the passage of the bill and in other sectors like insurance, health, education and general social adaptability.

The bill was tabled last Friday and beyond what is mentioned in the package 824 on 17/2/2007 to the article file: Citizenship, Mr Voridis made us known and other aspects of the problems created by promoting this bill. These, already existing regularization of aliens made by both the governments of PASOK and ND and now promotes the granting of nationality with the easiest way of all countries give foreigners their respective nationalities. That is to become a citizen of a country to acquire rights and must be in this country some years to know the language, history, culture of this country and of course can prove that the country has come LEGALLY, the very basic last. PASOK but considers as «supporting» the attendance at school 6 years! It also gives voting rights to thousands of immigrants in the upcoming elections of 2010 provided oligoetis stay in the country!

But let us focus on points of his speech Mr Voridis «a Muslim (who is not a temporary resident but resident with ID and passport), is a Greek citizen, and comes and says – that we religiously Mayor??? Are the Naupliotists ready for this? … …. And if you belong to any particular sect of religion that says women must be covered by covered their characteristics, are willing to see this on the beach of Nauplio ? …. should also look into the cultural realities together with the typical conception of nationality and not a mere 5 years stay … .. because those who govern do not go for a walk in Berlin to see whether the Turkish community has been integrated, because they go to France to see if incorporating c generation of Arabs? «. There is also random persons «placed» in positions to change our history and the sacrifice on the altar of multiculturalism.

Apart from the problems of integrating the different cultures in our own, and there were references to the problems we have in insurance, health and education. Said Mr. Voridis on the insurance «for these people to ensure their residence permits, taking only the required part of contributions. From this small part of the contributory gain full security rights, which is one reason our bankruptcy  insurance funds. He went to criminal justice problem and we think if 50% of the prison are foreigners, everyone involved with them again so we paid again in this area we have a deficit. Ask about education: «how has burdened our education system by their presence, if he has signed a contract rights of the child that says when a child is in a country legally or illegally we can not deny the right of learning ! How slow the training requirements of the order and how many privileges enjoyed without paying a single euro ‘. On the economy he said: «how much money is lost to Greece for their country???? … … .. and how is the amount of illegal trade on the sidewalks where the shopkeeper is obliged to pay rent, VAT, income tax and national insurance contributions in the State; …. he said the Mayor of Athens – what is the point to catch the poor, those people who make a wages – while our own but can go in flagrant because they pay their taxes or their checks! »

What I was more impressive than his speech Mr Voridis but was the matter with our expatriates, expatriates who we are Greeks and not vote «LAOS agreed, then 151 members of ND and  10 of LAOS, disagreed PASOK and left parties and the proposal did not pass! But to give voting rights to foreigners required 151 members … What kind of society we want to live and our children?? »

Reportage.

published by the newspaper «Observer» on 10/3/2010 Ar.F. 827


Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: