Skip to content

το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων

Οκτώβριος 16, 2009

TR1Μυστήρια του κόσμου, που για πολλά χρόνια γίνονται αντικείμενα συζητήσεων, μελετών και εξερευνήσεων, παραμένουν σταθερά άλυτα και ανεξήγητα. Μετά από τον μύθο της χαμένης Ατλαντίδας (είχα αναφερθεί στις 8/4/2009 Αρ.Φ. 782), ερχόμαστε στο μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων. Ένας μύθος που κρατά περισσότερο από πενήντα χρόνια, άλλοι πιστεύουν ότι κάτι κρύβεται εκεί, άλλοι ότι τα πάντα εξηγούνται με την επιστήμη!!!

Το Τρίγωνο των Βερμούδων (ή κατά άλλους Τρίγωνο του Διαβόλου), γεωγραφικά ορίζεται από το Miami της Florida, το San Juan του Puerto Rico και τα νησιά των Βερμούδων (φωτό). Αυτή η περιοχή άρχισε να αποκτά φήμη λόγω εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα την δεκαετία του 60 όταν γράφτηκαν πολλά βιβλία και άρθρα στον έντυπο τύπο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το Τρίγωνο ήταν από πολύ παλαιότερα «διάσημο» λόγω των πειρατών και των ρευμάτων του Κόλπου του Μεξικού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή από ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες και έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία φυσικά είναι απρόβλεπτα. Αυτά ισχυρίζονται ως αιτίες για την εξαφάνιση πλοίων και αεροπλάνων οι αρνητές του μύθου, βάζοντας μαζί και τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους. Όσο για τα όργανα πλοήγησης (πυξίδες και ασυρμάτους) έχουν ως εξήγηση ότι η περιοχή κατέχεται από μαγνητικές ανωμαλίες (οι ΗΠΑ πάντως δεν έχουν καταγράψει κάτι τέτοιο). Άλλη εξήγηση θεωρείται η παρουσία φυσαλίδων ένυδρων αλάτων του μεθανίου στην επιφάνεια της θάλασσας  οι οποίες μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο γρήγορα και απροειδοποίητα – χωρίς καν να προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου – είχε προταθεί τη δεκαετία του 1980, αποδείχθηκε όμως με επιστημονικά πειράματα από Αυστραλούς ερευνητές μόλις το 2003. Υποθαλάσσιες εκρήξεις, λένε οι ειδικοί, θα μπορούσαν να σημειώνονται στον βυθό εκτοξεύοντας ξαφνικά φυσαλίδες ένυδρων αλάτων του μεθανίου οι οποίες είναι ικανές όχι μόνο να βυθίσουν πλοία αλλά και, περνώντας στην ατμόσφαιρα, να προκαλέσουν επιπλοκές και βλάβες σε αεροσκάφη. Οι  υποθαλάσσιες δοκιμές ατομικών βομβών (την περίοδο εκείνη) από την Αμερική που τρέλαιναν τις πυξίδες ίσως να είναι μια άλλη λογική εξήγηση, σίγουρο όμως τίποτα!!!

Κατά τους υποστηρικτές  που κατατάσσουν το Τρίγωνο στα μυστήρια πιστεύουν (στηριζόμενοι στην περιβόητη πτήση 19),  ότι σε αυτήν την περιοχή κάτι συμβαίνει. Πλήθος άρθρων και βιβλίων έχουν γραφτεί τις δεκαετίες 60 – 70 με κορυφαίο σε πωλήσεις αυτό του Charles Berlitz που εκδόθηκε το 1974. Ο Berlitz λοιπόν κάνει εκτενή αναφορά από τα καιρικά φαινόμενα της περιοχής μέχρι και στα Χρονο – Διαστημικά Διάμεσα και στους «άλλους» κόσμους. Θεωρεί πως όλα είναι πιθανά καθώς οι εξαφανίσεις ήταν πολλαπλές ταυτόχρονα και σε μερικές περιπτώσεις από ολοκληρωτική εξαφάνιση των πληρωμάτων των πλοίων είχαν «επιζήσει» κατοικίδια που όμως δεν μπορούν να μιλήσουν (οι παπαγάλοι δηλαδή είχαν εξαφανιστεί μαζί με το πλήρωμα)!!!! Δεν παύει να αναφέρει συγκρίσεις και από άλλα βιβλία που έχουν γραφτεί κατά καιρούς από γεωλόγους που έχουν αναλύσει την περιοχή μέχρι προφητείες.  Μια άλλη εντελώς διαφορετική θεωρία, έρχεται από τον Έντγκαρ Κέισυ (ο «κοιμώμενος» προφήτης), που βασιζόμενος στον μύθο της χαμένης Ατλαντίδας μας  λέει πως πιθανόν ο βυθός της θάλασσας στο Τρίγωνο των Βερμούδων  να κρύβει τους ενεργειακούς κρυστάλλους  που την βύθισαν (την Ατλαντίδα). Είναι μια εκδοχή που δεν έχει αποδειχθεί αλλά πιστεύεται από πολλούς, διότι ένας λόγος της βύθισης της Αρχαίας Ατλαντίδας είναι η μεγάλη αλλά και μη ελεγχόμενη τεχνολογία που είχε αναπτύξει.  Άλλοι βέβαια πιστεύουν πως ενδέχεται σε αυτήν την περιοχή να υπάρχει συμπαντική, ενεργειακή «πύλη».

Όπως και να έχει ο μύθος του Τριγώνου των Βερμούδων, ένα είναι σίγουρο. Πως δεν μπορούμε με σιγουριά να αποφασίσουμε για τον παρακάτω λόγο : αν και ο άνθρωπος έχει καταφέρει να λύσει κάποια μυστήρια του σύμπαντος , δεν έχει λύσει όλα τα μυστήρια των ωκεανών και των θαλασσών σε βάθος πολλών χιλιομέτρων!!!!!!! Οπότε όλες οι παραπάνω θεωρίες, η καθεμιά μόνη της ή και συνδυασμών αυτών, μπορούν να ισχύουν….. Καθώς λοιπόν οι έρευνες συνεχίζονται και οι θεωρίες πολλαπλασιάζονται το πιθανό είναι κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το μυστήριο……

Πηγές : «το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων» Charles Berlitz, Έντγκαρ Κέισυ – προφητείες.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «παρατηρητής» στις 14/10/2009 Αρ.Φ. 808

TR2

The mystery of the Bermuda Triangle

Mysteries of the world, which for many years are discussed, studies and explorations remain constant unresolved and unexplained. Following the myth of the lost Atlantis (I reported on 8/4/2009 Ar.F. 782), we come to the mystery of the Bermuda Triangle. A legend holds more than fifty years, others believe that something is hidden there, others that explain everything with science!
The Bermuda Triangle (or, by others, the Triangle of the devil), geographically defined by the Miami, Florida, the San Juan of Puerto Rico and the islands of Bermuda (photo). This area began to acquire fame such disappearances of ships and planes after the 2nd World War, and particularly in the 60’s when they were written many books and articles in print. But the reality is that the Triangle was very old «famous» because of the pirates and the currents of the Gulf of Mexico. The area designated as an area of volatile weather conditions and intense weather phenomena, which of course is unpredictable. They allege as causes for the disappearance of ships and aircraft are deniers of the myth, putting together and the factor of human error. As for the navigation instruments (compasses and radios) are the explanation that the area occupied by magnetic anomalies (the U.S., however, have not recorded this). Another explanation is the presence of bubbles of methane hydrates on the sea surface that can sink a ship quickly and without warning – without even time to send out a distress – was proposed in the 1980s, but proven by scientific experiments by Australian researchers just 2003. Underwater explosion, experts say, could be seen in the bottom suddenly launching bubbles of methane hydrates, which are capable not only sink ships but, passing into the atmosphere to cause complications and damage to aircraft. The underwater testing of nuclear bombs ( the U.S.A. haven’t mention something) that crazy compasses may be another logical explanation, but certainly nothing!
By listing their supporters in the Triangle mysteries believe (relying on the famous Flight 19) that in this region something happens. Numerous articles and books have been written decades from 60 to 70 with top-selling it to Charles Berlitz published in 1974. The Berlitz we made extensive reference to the weather in the region up to year – Space Median and ‘other’ worlds. Does that everything is possible and disappearances were also numerous and in some cases by complete disappearance of ships’ crews had «survived» pets but can not speak (the parrots that had disappeared along with the crew )!!!! It never ceases to state comparisons and other books written during times of geologists who have analyzed the region by prophecies. Another entirely different theory, comes from the Edgar Casey (the «sleeping» prophet), which, based on the myth of the lost Atlantis says that probably the bottom of the sea in the Bermuda Triangle to hide the energy crystals which have plunged (Atlantis) . It is a version that has not been proven but is believed by many, because one reason for the sinking of Ancient Atlantis is a large and uncontrolled technology developed. Others believe they may of course in this area to be universal, Energy Gateway.
In any case the myth of the Bermuda Triangle, one thing is certain. How we can safely decide for the following reason: if the man has managed to solve some mysteries of the universe, not solve all the mysteries of the oceans and seas at a depth of several kilometers !!!!!!! So all these theories, each alone or combinations thereof, may apply … .. As we continue the investigations and theories multiplied the chances are at some point to solve this mystery … …

Sources: «The mystery of the Bermuda Triangle» Charles Berlitz, Edgar Casey – prophecies.

published by the newspaper «Observer» on 14/10/2009 Ar.F. 808

Advertisements
3 Σχόλια
 1. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν για το τριγωνο των Βερμούδων! Πραγματικά ανεξιχνίαστο.. Δεν μπορουμε να βρούμε τι όντως συμβαίνει εκεί.

 2. enimerwsi permalink

  εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στον βυθό είναι οι ενεργειακοί κρύσταλλοι της χαμένης Ατλαντίδας ή
  είναι συμπαντική πύλη το συγκεκριμένο σημείο…………
  τα υπόλοιπα πιστεύω ότι τα λένε για να μην τρομάξουν τον κόσμο εξάλλου είναι γνωστό πως ο βυθός δεν έχει εξερευνηθεί μέχρι το τελευταίο χλμ σε βάθος!!!!!!!!! και αυτό τα λέει όλα

 3. Spentzas Polykarpos permalink

  in area Triangle of Bermuda (not always) , but only when ufo comes ,

  arround ufo time move slow EINSTEIN TIME VARIABLE AND PARADOX OF TWIST

  when time move slow ( total about 2 hours and 40 minutes) crews reflects reduced,

  due to crews heart beat 70/1minute but arround ufo heart beat 70/10 minutes about,

  that mean very slow/low reaction of crew , in physic // paradox of twist// einstein

  space time variable time . please believe i checked time 1978 close to Cuba

  and ufo about 5 miles of our ship m/v pothiti/swjc , i radio operator listen mors of coast

  stations very very quickly and checked with time signal rwm moscha radio

  and i see our reflects very slow/ i try to send mors in 15 sec only 3 mors code letters

  instead of 17 in normal time , therefore from Novermber 1978 i try to put ufo in universities

  of physic but nothing , but i try still.

  Kindly inform all physic universities , navy aircrafts academies also plseas

  inform and make clear what happened to wife of Charles Carrol Taylor , pilot of flight 19 dec

  1945. kindly answer me , also give her our mail to explain her more, if she is not alife

  pls inform her suns and people very close to her.

  stop time adjust must add to all radio receivers , gravity button in all radars.

  auto pilot system must modification to work in time dilatation , to work normally

  and when time variable move slow about 2 hours and 40 minutes

  all these must take action navy aircraft academies and physic universities

  PLEASE INFORM ME IF YOU ACCEPT MY SCIENTIFIC SOLUTION / ARRANGMENT/
  SCIENTIFIC IDENTIFICATION OF ACCIDENTS ARROUND UFO AND TRIANGE OF BERMUDA

  I WAIT YR ANSWER – AND YR INFORMATION WIFE CAPTAIN / CHIF PILOT FL19
  DEC 1945

  THANKS IN ADVANCE

  MERRY CHRISTMAS

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: